Poątovani članovi Hrvatskih izvoznika!

Nakon osnivanja Hrvatskih izvoznika i velikog odaziva, te potpore članova, od početka rujna krenuli smo intenzivno u realizaciju naąih ciljeva, strategije i aktivnosti, a sve s ciljem potpore, promocije i poticanja povećanja izvoza. U ľelji da vas boje informiramo i da uspostavimo dvosmjernu komunikaciju sa članstvom pripremili smo na± interni list-"newsletter" kojeg ćemo vam slati na mjesečnoj bazi. Kako nastojimo da poslovanje i komunikacija bude bazirana na e-businessu, newsletter ćemo slati e-mailom, a za one koji nam nisu dostavili svoju e-mail adresu, ąto je nuľnost za danaąnje poslovanje, newsletter ćemo dostaviti faxom, uz molbu da nam ąto prije jave (i otvore) e-mail adresu za razmjenu informacija.
Kao ąto se kaľe da se prvi mačići bacaju u vodu, molimo vas da ne budete previ±e kritični prema formi i sadrľaju ovog lista, ali bi nas jako veselila svaka vaąa primjedba, komentar ili pohvala kako bi "Izvoznik" bio joą bolji.

Srdačan pozdrav,

Dubravko Miholić, dipl.oec.
Glavni tajnik

Vladimir Vranković, drµavni tajnik za gospodarstvo, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetniątva

1. Na proljeće je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnątva najavilo mjere za poboljąanje stanja u gospodarstvu. Koje ste mjere do danas proveli vezano uz pobolj±anje izvoza?

Jedan od glavnih prioriteta gospodarske politike ove Vlade je i povećanje izvoza. Republika Hrvatska svoj sada±nji gospodarski poloľaj moľe popraviti jedino brzim i snaµnim razvojem izvozno orijentirane proizvodnje, a veliki deficit platne bilance Vlada će rjeąavati kroz povećanje proizvodnje i izvoza.

Kada govorimo o poticanju jačanja konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva, tada treba istaknuti i angaľman Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetni±tva kroz sufinanciranje programa "20 ključeva". Radi se o trogodiąnjem programu unapređenja poslovanja trgovačkih druątava putem primjene metodologije 20 ključeva, a za koji je ukupno osigurano 7,5 mil. kuna financijskih sredstava putem na±eg Ministarstva, ąto predstavljaju 50% ukupnih troąkova programa za 50-ak tvrtki u proizvodno-prerađivačkom sektoru.
Također ovom prilikom µelim napomenuti kako je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni±tva izradilo Nacionalni program poticanja poduzetni±tva u sklopu kojeg se nalazi Projekt "Izvoz" s ciljem povećanje izvoza proizvoda i usluga. Potporna sredstva iz ovog projekta Ministarstva namijenjena su poticanju izvoza za marketin±ke aktivnosti, međunarodna izlaganja, učenje stranih jezika te za tečajeve i seminare za stjecanje vje±tina i dodatnih znanja za izvozne poslove.

S HBOR-om su također dogovoreni povoljniji uvjeti kreditiranja izvozno orijentiranih hrvatskih tvrtki i to s najvi±om kamatom od 4%. Također je i ove godine Ministarstvo sufinanciralo nastupe hrvatskih trgovačkih druątava na sajmovima i izloľbama, te ostale promotivne aktivnosti u inozemstvu u iznosu od oko 7,5 mil. kuna.
Uz navedeno, i djelovanje Agencije za poticanje ulaganja i izvoz upotpunjuju pomoć naąim izvoznicima.


2. Kakvo je po vaąem miąljenu trenutno stanje hrvatskog izvoza, te kakvi se trendovi predviđaju?

U situaciji sveopće globalizacije te istovremeno vrlo malog i slabog domaćeg trµi±ta, proizvodnja domaćeg proizvoda mora biti orijentirana na vanjska trľiąta. To znači da proizvod mora udovoljavati u svim elementima svjetskim trľiąnim uvjetima. Izvoz treba promatrati u kontekstu programa poticanja domaće proizvodnje, povećanja konkurentnosti, uvođenja novih tehnologija i primjena znanosti u proizvodnji.
Sukladno tome, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetniątva priprema i regulatorno-institucionalni okvir za izgradnju i uspostavu modela gospodarskih clastera i distrikata na određenim specifičnim lokacijama u Republici Hrvatskoj. Premda su do danas već postignuti određeni pomaci smatramo da je potrebno učiniti joą niz aktivnosti.
Inače za 8 mj. ove godine vanjskotrgovački deficit dostigao je iznos od 5,6 mlrd USD. Ukupan robni izvoz RH za razdoblje prvih osam mjeseci ove godine iznosio je 30,6 mlrd kn, odnosno neąto viąe od 5 mlrd USD, ąto čini rast u usporedbi s osam proąlogodiąnjih mjeseci za 18,1%.

3. Kojim konkretnim mjerama mislite olakąati sadaąnju poziciju hrvatskih izvoznika te kada moľemo očekivati njihove rezultate?

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetniątva za iduću godinu planira pojačati, odnosno proąiriti poticanje izvoza i putem novih modela, kao npr. poticanje otvaranja i djelovanja ureda za trgovinu u inozemstvu, osiguranje sredstava i subvencioniranje potrebnih marketinąkih aktivnosti na novim trľiątima hrvatskih poduzeća - izvoznika (istraľivanje trľiąta, promidľba, promocija novih proizvoda, dizajn itd.), subvencije za učenje stranih jezika.


4. Kakav je Vaą stav prema udruzi Hrvatskih izvoznika i da li surađujete s njima?

Udruga "Hrvatski izvoznici" je interesna organizacija kojoj je cilj promicanje i poticanje hrvatskog izvoza. Budući da Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetniątva također intenzivno radi na tom planu, uspostavljen je jedan partnerski odnos između udruge i Ministarstva, a sve u cilju snaľnijeg zastupanja i poticanja većeg angaľmana hrvatskih tvrtki i izvoznika u drugim zemljama. Stoga pozdravljam osnivanje jedne takve udruge, jer svi mi radimo kako bismo pokrenuli hrvatsko gospodarstvo i učinili ga konkurentnijim.

 

Novi odbori

Odbor za primjenu carinskog sustava već je  odrľao prvu sjednicu, te koordinator odbora g. Ivan Kesić priprema suradnju s Carinom Republike Hrvatske. Odbor za primjenu carinskog sustava, kao i koordinatora odbora moľete kontaktirati na e-mail: odbor-carina@hrvatski-izvoznici.hr. Osnovan je i Odbor za paneuropsku dijagonalnu kumulaciju čiju će prvu sjednicu sazvati koordinator gđa. Nada ©imić potpredsjednica HIZ-a i direktorica Primacotrans d.o.o..

Prva sjednica Odbora izvoznika prehrambene industrije

U petak, 29. listopada 2004. godine u Europskom domu Zagreb odrµana je prva i konstituirajuća sjednica HIZ-ovog Odbora izvoznika prehrambene industrije kojoj su, uz glavnog tajnika Hrvatskih izvoznika Dubravka Miholića i koordinatora HIZ-ovog Odbora izvoznika prehrambene industrije Milana Tadića, direktora Upravljačke sluľbe za međunarodne ključne kupce - Podravka d.d., prisustvovali predstavnici hrvatskih proizvođača prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda: Jadranka Kokolari, direktorica prodaje - Tvornica ąećera Osijek d.d., Damir Barić, predsjednik uprave - Viro d.o.o., Tatjana Cvijetić - pomoćnica izvr±nog direktora Međunarodnih trľiąta Atlantic grupe, Zdravko Benčić, direktor Elcon - prehrambeni proizvodi d.d., Biserka Pavlin, direktor izvoza za istočnu i srediąnju Europu – Kraą d.d., Mirko Ervačić, direktor poljoprivredne zadruge Osatina, Dino ©ket, marketing - Improm d.o.o., Antun Plivelić, predsjednik uprave Gomolava d.o.o., Boľidar Cikač, direktor komercijalnog sektora - Vindija d.d.. Prva sjednica zavrąena je zaključkom da se zajedničkim predstavljanjem hrvatskih izvozničkih tvrtki u inozemstvu sinergijskim efektima mogu postići viąestruki pozitivni efekti te su pozvani prisutni da i na sljedećoj sjednici potaknu nove inicijative i predstave aktualne probleme, a kako bi se identificirala zajednička problematika i promptno pristupilo rjeąavanju iste. Odbor i koordinatora odbora moľete kontaktirati na e-mail:
odbor-prehrana@hrvatski-izvoznici.hr

 

Inicijativa za osnivanjem HIZ-ovog Odbora za transport i ±pediciju

Inicijativa za osnivanje Odbora za transport i ąpediciju pokrenuta je na drugoj sjednici Upravnog odbora Hrvatskih izvoznika odrµanoj 31. kolovoza 2004. Koordinator inicijative je gđa. Nada ©imić. Sve tvrtke zainteresirane za sudjelovanje u radu Odbora za transport i ±pediciju pozivamo da se jave u Tajniątvo Hrvatskih izvoznika, u cilju ąto prijeg saziva navedenog Odbora.


Nove inicijative

Sve izvozničke tvrtke zainteresirane za rad u Odboru izvoznika farmaceutske industrije i Odboru izvoznika tekstilne industrije pozivamo da se jave u Tajniątvo Hrvatskih izvoznika radi osnivanja navedenih odbora.

Osnivanje Odbora izvoznika u Srbiju i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju

Pozivamo sve izvozničke tvrtke koje su zainteresirane za rad u Odboru izvoznika u Srbiju i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, da se jave u Tajniątvo Hrvatskih izvoznika. Za koordinatora spomenutog Odbora predloľen je Domagoj Ivan Miloąević, predsjednik Uprave Pastor grupe.

 

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić posjetio je ątand Hrvatskih izvoznika na JMZV 2004 te simboličnim klikom  otvorio demo verziju Sredi±nje baze hrvatskih izvoznika. Glavni tajnik Dubravko Miholić predsjedniku je predstavio izvoz po zemljama, s  posebnim naglaskom izvoza u Rusiju, zemlju partner ovogodiąnjeg sajma. 

 

HIZ na Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu 2004

HIZ je na Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu predstavio projekt izrade Srediąnje baze Hrvatskih izvoznika. Baza će biti izrađena na temelju Upitnika koji će članovi primiti po±tom i e-mailom. Ujedno, koordinatori Odbora za primjenu carinskog sustava i Odbora izvoznika prehrambene industrije odrľali su niz sastanaka na kojima su predloľene inicijative za daljnje djelovanje. Nastup na Velesajmu ostvaren je uz sponzorstvo i veliku podrąku uprave Zagrebačkog velesajma i Pastor grupe.

HIZ na konferenciji o izvozu HBOR-a

Predsjednik Hrvatskih izvoznika g. Darinko Bago predstavio je Hrvatske izvoznike i odrµao predavanje na HBOR-ovoj konferenciji o izvozu koja se odrµala 17. i 18. rujna 2004. u Dubrovniku.


Okrugli stol "Izvoz prehrambenih proizvoda"

Izvoz prehrambenih proizvoda je u prvih osam mjeseci ove godine pao za 36% u odnosu na isto razdoblje lani istaknula je, gostujući na okruglom stolu Hrvatskih izvoznika na temu "Izvoz prehrambenih proizvoda" odrľanom u petak, 29. listopada 2004. g. u Europskom domu Zagreb, direktorica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ±umarstvo - HGK Boľica Marković. Ministar Petar Čobanković je u svom govoru kao velik problem istaknuo neorganiziranu poljoprivrednu proizvodnju. Rjeąenje je, smatra, u marketinąki organiziranoj infrastrukturi i prilagodbi standardima i normama Europske unije te udruge Hrvatskih izvoznika. Cilj poljoprivredne politike je u dobrim uvjetima razvoja ekoloąke poljoprivrede dati veći poticaj tradicionalnim autohtonim proizvodima - slavonskom kulenu, dalmatinskom prąutu, jadranskoj i otočnoj janjetini, dalmatinskim vinima itd. Zato Ministarstvo poljoprivrede, ąumarstva i vodnog gospodarstva provodi marketinąke pripreme poticaja prodaje na strateąkim trľiątima i u okviru turističke djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Osim spomenutih, na okruglom stolu gostovali su i Stipan Bilić, direktor Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede te Udruge trgovine - HUP, Milan Tadić, koordinator HIZ-ovog odbora izvoznika prehrambene industrije i direktor Upravljačke sluľbe za međunarodne ključne kupce - Podravka d.d. i Suzana Kulaą, direktorica T.F. Marketing d.o.o..  Moderator rasprave bio je glavni urednik Dnevnika g. Miodrag ©ajatović. Prezentacije i govor s okruglog stola dostupni su vam na web stranici
 www.hrvatski-izvoznici.hr/tribine/tribine.html.

 

Posjet hrvatskog drľavno - gospodarskog izaslanstva Narodnoj Republici Kini

Drľavno - gospodarsko izaslanstvo predvođeno ministrom gospodarstva, rada i poduzetni±tva g. Brankom Vukelićem posjetit će Narodnu Republiku Kinu od 8. do 12. studenog 2004. U sklopu posjeta predviđeno je odrľavanje hrvatsko - kineskog poslovnog foruma uz susrete kineskih i hrvatskih gospodarstvenika te posjet Pekingu, ©angaju i Guangzhouu (grad u blizini Hong - Konga). Hrvatske izvoznike u izaslanstvu predstavljati će g. Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika i predsjednik uprave Končar Elektroindustrija d.d..

 


POZIV ZA PRIJEDLOGE TEMA U 2005. 

Molimo sve zainteresirane za navedene tribine da nam se jave na e-mail: tribine@hrvatski-izvoznici.hr s naznakom za koju su tribinu zainteresirani. Kako bi pro±irili područje informiranja i edukacije, a s µeljom da ponudimo teme od najvećeg interesa na±ih članova, molimo vas da nam se javite s prijedlozima tema za događanja u 2005 godini.

 

Tribina - Pretpristupni fondovi EU i poslovanje sa EU

Republika Hrvatska je dobiv±i status kandidata za ulazak u članstvo Europske unije načelno stekla i pravo na kori±tenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Prema pretpristupnoj strategiji, Hrvatska će imati otvoren pristup trima pretpristupnim fondovima. Zbog razmjene informacija i pruľanja tehničke pomoći u procesu usklađivanja i provedbe zakonodavstva Europske unije, osnovan je ured tehničke pomoći - TAIEX.
Radi informiranja članstva o ovoj temi, Hrvatski izvoznici će uskoro organizirati tribine i seminare na gore navedene teme.

Kako poslovati u Omanu i regiji

Uponedjeljak, 15. studenog 2004 godine u 10 sati u Europskom domu Zagreb, Juri±ićeva 1/I odrľat će se predavanje na temu "Kako poslovati s Omanom i zemljama u regiji" koje u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetni±tva priprema osnivač ureda za zastupanje hrvatskih tvrtki izvoznika u Omanu i regiji g. Branko Galić. Molimo da se javite u tajniątvo HIZ-a radi prijave sudjelovanja na predavanju.

Poziv izvoznicima-proizvođačima metalnih proizvoda zbog mogućnosti poslovne suradnje s njemačkim proizvođačem kanalizacijske tehnike

Sve izvozničke tvrtke, koje se bave proizvodnjom metalnih proizvoda, zainteresirane za suradnju s njemačkom tvrtkom Birco Baustoffwerk GmbH za proizvodnju kanalizacijske tehnike molimo da se jave u Tajniątvo Hrvatskih izvoznika na tel.: 01/ 49 23 796, telefaks: 01/ 49 23 797 ili poąalju e-mail na info@hrvatski-izvoznici.hr u svrhu dobivanja informacija za kontakt s navedenom tvrtkom.

  Otvaranje predstavniątva Hrvatskih izvoznika u Njemačkoj

Tajniątvo je u pregovorima s predsjednikom uprave njemačke konzultantske tvrtke koji je zainteresiran za uspostavu suradnje i organizaciju predstavniątva Hrvatskih izvoznika za područje Njemačke.

S obzirom da su se određeni članovi hrvatskih izvoznika javili s upitom da li mogu ostvariti popuste ukoliko koriste usluge i proizvode članova HIZ-a, a sa ľeljom da potaknemo suradnju među članstvom, pozivamo sve članove da razmisle o mogućnostima suradnje s drugim članovima HIZ-a i mogućim beneficijama i popustima koje su spremni pruľiti članovima, te da o inicijativama i rijeąenjima obavijeste tajniątvo na e-mail adresu: popusti@hrvatski-izvoznici.hr

Svaki prijedlog i angaľman je dobrodoąao!
© Sva prava su pridrľana / Udruga Hrvatski izvoznici / 2004. www.hrvatski-izvoznici.hr

[ za ispis iz liste primatelja newslettera poąaljite prazan mail prateći slijedeći link: unsubscribe ]

Newsletter "IZVOZNIK" za print u Acrobat PDF formatu dostupan je

na webu na adresi http://213.147.106.56/sonda/projects/izvoznici/newsletter/izvoznik1.pdf