Poątovani članovi Hrvatskih izvoznika!

Reakcije na naą prvi broj IZVOZNIKA su odlične te zahvaljujem svima na riječima potpore, a osim članova izvoznika, IZVOZNIK čitaju i u drľavnim tijelima, te nastavljamo mjesečnim tempom dalje. S obzirom da je kraj godine i većina naąih članova je zadovoljna ostvarenim, vjerujem ima i onih koji nisu. Naravno, uvijek se moľe bolje i viąe. Samo da Vas podsjetim da su Hrvatski izvoznici osnovani krajem travnja, započeli s radom u svibnju, ali intenzivnije se krenulo u rujnu 2004. U ovih par mjeseci odrľan je čitav niz sastanaka, radionica, tribina i okruglih stolova, a započelo je s radom 5 naąih odbora.

Prava intenzivna aktivnost i snaľniji glas izvoznika čut će se u 2005. godini kad pripremamo i "1. kongres hrvatskih izvoznika" i čitav niz projekata, koji će biti određeni planom rada čija je izrada upravo u tijeku. I za sam kraj samo ću Vas podsjetiti da je u rujnu 2004. godine ostvaren najveći porast izvoza u zadnjih deset godina, te je ovo znak da smo krenuli u dobrom smjeru. Hrvatska narodna banka u svom priopćenju od prije dva tjedna kaľe o izvozu sljedeće: "Izvoz je u prvih devet ovogodiąnjih mjeseci bio, po stalnom tečaju iz 2002. godine. čak za 21,2 posto veći nego u istom lanjskom razdoblju, a i kad se isključi brodogradnja, zbog njenog izrazitog cikličkog utjecaja na pokazatelje, ostaje porast od 17,2 posto. Imajući u vidu da je i lanjska stopa rasta izvoza bila dvoznamenkasta, iako zamjetno niľa, to bi mogao biti nagovjeątaj da je u gospodarstvu ipak doąlo do poľeljnih strukturnih promjena, koje omogućuju povoljnije uključivanje u međunarodnu razmjenu. Osobito je značajno ąto se takav rast izvoza ostvaruje u uvjetima stabilnih domaćih cijena (godiąnja stopa inflacije, mjerena potroąačkim cijenama, iznosila je u listopadu 2,0 posto) i stabilnog tečaja nacionalne valute (čije oscilacije su nakon isteka turističke sezone smirene, bez ikakvih intervencija srediąnje banke na deviznom trľiątu tijekom posljednja dva mjeseca)."

Sretan Vam Boľić i Nova godina, te puno izvoznih poslova u 2005.

Srdačan pozdrav,

Dubravko Miholić, dipl.oec.
Glavni tajnik

INTERVIEW ZA NEWSLETTER "IZVOZNIK" - Domagoj I. Miloąević, Član Upravnog Odbora Hrvatskih izvoznika i Predsjednik Uprave Pastor Grupe

1. Moľete li se ukratko predstaviti (vas i vaąu tvrtku)?
PASTOR GRUPA privatno je dioničko druątvo i jedini poslovni sustav u protupoľarnoj zaątiti i sigurnosti koji objedinjuje inľenjering, proizvodnju, distribuciju i servis. Većinski smo vlasnik 9 kompanija na prostoru bivąe Jugoslavije, zapoąljavamo 215 ljudi od kojih 100 direktno u proizvodnji. Trľiątu nudimo cjelovit asortiman protupoľarnih proizvoda i usluga te opremu i rjeąenja za povećanje sigurnosti i spaąavanje ľivota, imovine i okoliąa.


2. Predstavite na koja trľiąta trenutno najviąe izvozite, koji su vam planovi i kakvi su trendovi u vaąoj branąi glede izvoza?
Prema strukturi godiąnjeg prihoda od oko 100 milijuna kuna, 30% ostvarujemo na trľiątu Hrvatske, 30% na trľiątu Slovenije, po 10% na trľiątima Njemačke i Belgije, 6% na trľiątu Srbije i Crne Gore, 4% na trľiątima Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova te preostalih 10% na trećim, uglavnom europskim trľiątima.Najznačajniji planovi su nam vezani uz trľiąta srednje i istočne Europe, posebno trľiąte Ruske Federacije. Premda, naľalost, u naąoj branąi nema mnogo izvoznika, mislim da su trendovi pozitivni - jednostavno osuđeni smo na izvoz.

3. Zbog kojih ste se razloga odlučili pridruľiti udruzi hrvatskih izvoznika ?
Mislim da su moji odgovori na prva dva pitanja djelomično dala odgovor - već danas udio u ukupnom prihodu naąe kompanije ostvaren na domaćem trľiątu ne prelazi 30%, usprkos značajnom rastu prodaje na domaćem trľiątu. Priliku za značajan i brzi rast vidimo prvenstveno na izvoznim trľiątima. Udrugu hrvatskih izvoznika ne smatram samo sjajnom platformom za upoznavanje i razmjenu iskustava sa drugim velikim i malim hrvatskim izvoznicima, nego i priliku da se javno djelujući objasni značaj i neophodnost izvoza za naąu drľavu, te promovira pozitivan, ne samo ekonomski, utjecaj na ľivote svih nas.

4. Kakva je situacija s izvoznicima?
Ja ću se, kao doktor medicine, posluľiti medicinskim rječnikom. Pacijent (izvoz), usprkos mučnini, glavobolji, pa i poremećajima vida, pokazuje znakove ľivota, povremeno pokreće i poneki od udova, ali nekoordinirano. Sve to kao posljedica teąkog potresa mozga pretrpljenog nakon raspada bivąe Jugoslavije i rata te gubitka trľiąta bivąeg SSSR i Nesvrstanih zemalja. Pojedinačni svijetli primjeri, bilo mali ili veliki, jednostavno nisu dovoljni da bi se značajno popravilo stanje naąe trgovinske bilance.

 

5. ©to, kao član Upravnog odbora HIZ-a, planirate poduzeti da bi se to stanje popravilo?

U okviru mojih ovlasti uglavnom već spomenuto: razmjenjivati iskustva sa članovima Udruge, pomoći vlastitim iskustvima i kontaktima, te javno djelujući objaąnjavati značaj i neophodnost izvoza. Naročito ću pokuąavati pomoći kolegama izvoznicima u nastojanjima na nekadaąnjim tradicionalnim trľiątima velikih hrvatskih industrijskih kompanija, a na koja je orijentirana i moja kompanija: trľiąta bivąe Jugoslavije, bivąeg SSSR-a i Bliskog Istoka.


6. ©to bi morala poduzeti Vlada kako bi se spomenuto stanje promijenilo?

S obzirom na trenutno stanje drľavne blagajne nerealno je i neodgovorno očekivati izdaąniju financijsku, bilo kreditnu ili garancijsku podrąku izvoznicima. Postoji međutim nekoliko značajnih promjena koje Vlada moľe učiniti: sa jedne strane to je brzi zavrąetak privatizacijskih procesa, sa druge, mnogo vaľnije, uvođenje transparentnog sustava nagrađivanja kako drľavnih sluľbenika tako i managera i zaposlenika u drľavnim kompanijama, od najviąe do najniľe razine.Druga bitna promjena koju osobno priľeljkujem jest daljnja fleksibilizacija trľiąta radne snage jer jedna od najznačajnijih prepreka na putu k europskoj i svjetskoj konkurentnosti hrvatske industrije je vrlo rigidan i na ątetu poslodavaca neuravnoteľeni Zakon o radu. Siguran sam da loąi poslodavci ne mogu upropastiti toliko radnih mjesta koliko su dobri poslodavci sposobni stvoriti, ali nikako u danaąnjim uvjetima.

 

Treća sjednica Predsjedniątva i Upravnog odbora Hrvatskih izvoznika

U četvrtak, 11. studenoga 2004. godine u Europskom domu Zagreb odrľane su sjednice Predsjedniątva i Upravnog odbora Hrvatskih izvoznika. Glavni tajnik Dubravko Miholić je prije svog izvjeąća o aktivnostima u proteklom razdoblju, najavio gosta treće sjednice Upravnog odbora, dr. Antu Babića, drľavnog tajnika Srediąnjeg ureda za razvojnu strategiju Vlade RH. Dr. Ante Babić je istaknuo veliki značaj udruge Hrvatskih izvoznika koja je od svog osnutka pobudila veliki interes izvoznika te drľavnih institucija. Nadalje, dr. Babić je naglasio značaj Hrvatskih izvoznika kao predstavničkog tijela hrvatskih izvoznika te nuľnost fokusiranja Upravnog odbora na izradu izvozne strategije Hrvatskih izvoznika, te orijentaciju prema budućnosti i EU integracijama.
Od svih točki dnevnog reda najviąe zanimanja izazvale su: Izvjeąće glavnog tajnika o dosadaąnjim aktivnostima u kojem je spomenut uspjeąan nastup na JMZV 2004. Glavni tajnik je izvijestio UO o sastancima u svezi realizacije projekata u 2005 godini. Glavni tajnik je sudjelovao na regionalnoj Euromoney konferenciji na kojoj su ostvareni kontakti u svezi financiranja izvoza i nadolazećih tribina na navedenu tematiku dok je predsjednik HIZ-a Darinko Bago predstavljao Hrvatske izvoznike na HBOR-ovoj konferenciji o izvozu. Predstavljen je newsletter "Izvoznik" koji je u 8. studenoga 2004. godine distribuiran e-mailom i faxom svim članovima Hrvatskih izvoznika. Glavni tajnik je izvijestio Upravni odbor o okruglom stolu "Izvoz prehrambenih proizvoda", odrľanom 29. listopada 2004. na kojem je gostovao dipl. ing. Petar Čobanković, ministar poljoprivrede, ąumarstva i vodnog gospodarstva i prvoj sjednici Odbora izvoznika prehrambene industrije, odrľane neposredno prije okruglog stola o izvozu prehrambenih proizvoda. Glavni tajnik je istaknuo poziv Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetniątva na sudjelovanje na VIII. zasjedanju Hrvatsko - kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju, kao jednu od potvrda verifikacije udruge Hrvatskih izvoznika od strane drľavnih institucija, a na kojem je kao predstavnik HIZ-a sudjelovao Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika. Druga točka koja je privukla veliki interes prisutnih bilo je predstavljanje Srediąnje baze podataka Hrvatskih izvoznika. Gospodin Siniąa Grgić, predsjednik Uprave Zavoda za poslovna istraľivanja i člana Upravnog odbora HIZ-a prezentirao je Predsjedniątvu Srediąnju bazu podataka Hrvatskih izvoznika kroz pretraľivanje demo-verzije Srediąnje baze podataka Hrvatskih izvoznika prema djelatnostima, drľavama izvoza, broju zaposlenih te rubrike predviđene za unos informacija o predstavniątvima izvoznika u inozemstvu. Upitnici, na temelju kojih će biti organizirana Srediąnja baza podataka Hrvatskih izvoznika će nakon izmjena i dopuna, biti poslani članstvu HIZ-a tijekom prosinca 2004, kako bi u siječnju 2005 baza bila dostupna članovima za pretraľivanje putem Interneta.
Također, usvojene su i odluke o osnivanju Odbora za transport i ąpediciju, te Odbora izvoznika u Srbiju i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, te imenovani koordinatori istih. Imenovani su i pomoćnici glavnog tajnika za pravne poslove, informatičku podrąku i projekte. Upravni odbor dao je suglasnost na potpisivanje Ugovora sa njemačkom tvrtkom o osnivanju predstavniątva Hrvatskih izvoznika u Njemačkoj, te za suradnju s DAI/Nathan Associates na području potpore izvoznika malih i srednjih poduzetnika tijekom 2005. godine.

Prva sjednica Odbora za transporta i ąpediciju

U petak, 19. studenoga 2004. godine u Europskom domu Zagreb odrľana je prva i konstituirajuća sjednica HIZ-ovog Odbora za transport i ąpediciju kojoj su uz koordinatoricu HIZ - ovog Odbora za transport i ąpediciju Nadu ©imić, Direktoricu Primacotrans d.o.o., bili nazočni članovi HIZ-a iz tvrtki koje se bave transportom, ąpedicijom i povezanim djelatnostima.
Nakon usvajanja dnevnog reda i prijedloga rada odbora, pristupilo se osnivanju pododbora.
Tako su osnovano sljedeći pododbori:
a) Pododbor za cestovni prijevoz
Koordinatorom pododbora za cestovni prijevoz imenovan je Vlado Roso, direktor ZIV TRADE d.o.o. koji je ujedno i zamjenik koordinatorice Odbora za transport i ąpediciju.
b) Pododbor za pomorski prijevoz
Koordinator pododbora je Veljko Zlatić, odnosno predstavnik LUKA RIJEKA d.d.
c) Pododbor za zračni prijevoz
Koordinator pododbora je ®eljko Bratelj, voditelj Robne sluľbe CROATIA AIRLINES d.d.
d) Pododbor za ľeljeznički prijevoz
e) Pododbor za riječni prijevoz
f) Pododbor za kurirsku poątu
g) Pododbor za tehničku logistiku i edukaciju
Koordinator pododbora je Denis ©pac, član Uprave TAHOGRAF d.o.o.

Koordinatorica Odbora za transport i ąpediciju, Nada ©imić pozvala je prisutne da dostave prijedloge programa rada Odbora za transport i ąpediciju, te je usvojen prijedlog da se na sudjelovanje u Odboru i u pododborima uputi poziv i tvrtkama koje se bave riječnim prijevozom te kurirskom poątom. Naravno, ovim putem pozivamo sve naąe članove čija je djelatnost vezana upravo uz rad ovog Odbora i svih pododbora da nam se pridruľe u radu, bilo kao članovi ili svojim prijedlozima i sugestijama.

 

Tribina: "Model sponzoriranog predstavniątva hrvatskih izvoznika u Sultanatu Oman i regiji"

U ponedjeljak 15. studenoga 2004. u Europskom domu Zagreb odrľana je tribina "Model sponzoriranog predstavniątva hrvatskih izvoznika u Sultanatu Oman i regiji". Prezentaciju u kojoj je uz originalni model sponzoriranog predstavniątva hrvatskih izvoznika u Sultanatu Oman, predstavljen i sam Sultanat Oman i regija, odrľao je profesor Branko Galić, suvlasnik zajedničke tvrtke "Gentec" osnovane u Omanu. Kroz prezentaciju je prikazan Sultanat Oman i regija kroz zemljopisne, kulturoloąke, i naravno gospodarske pokazatelje. Sama ideja sponzoriranog predstavniątva temelji se na podjeli troąkova i rizika, te je posebno interesantna zbog sljedećeg: operativno i korisno za viąe subjekata smanjuje troąkove nastupa svih subjekata na novim trľiątima, pruľa realnu priliku za uspjeh svakog pojedinog subjekta, prezentira u solidnom obliku hrvatsko gospodarstvo, smanjuje rizik i mogući gubitak na novom trľiątu svakog pojedinog subjekta te koordinira i nadopunjuje nastupe i akcije svakog subjekta na "svojem" terenu. Ovaj model također umanjuje sveopći troąak poslovanja svakog subjekta i svih zajedno, redovno mjesečno izvjeąćuje, informira i obilazi sve subjekte, stalno radi na ąirenju trľiąta i interesnih sfera svakog pojedinog subjekta i svih zajedno i konačno, daje svoj doprinos povećanju razine hrvatskog izvoza.Uz predstavnike tridesetak tvrtki, članica Hrvatskih izvoznika, na tribini, koja je izazvala veliki interes bili su prisutni i predstavnici Ministarstava Vanjskih poslova i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetniątva, te HGK, HBOR-a i naravno medija. Sam početak rada predstavniątva u Sultanatu Oman predviđen je za početak 2005. godine. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Hrvatske izvoznike na info@hrvatski-izvoznici.hr

Posjet Predsjednika HIZ-a Darinka Bage Narodnoj Republici Kini

Od 08. do 12. studenoga 2004. godine u sklopu drľavno - gospodarskog izaslanstva na čelu s Ministrom gospodarstva, rada i poduzetniątva Brankom Vukelićem Predsjednik HIZ-a gospodin Darinko Bago posjetio je Narodnu Republiku Kinu. Tijekom sluľbenog posjeta na najviąoj razini razgovaralo se o mogućnostima unapređenja gospodarskih odnosa dviju zemalja. Naglasak u razgovorima stavljen je na viąe oblike suradnje kao ąto su zajedničke proizvodnje, sudjelovanje u infrastrukturnim projektima, projektima na području energetike, farmaceutske industrije, poljoprivrede i prehrambene industrije, drvne industrije, transporta i slobodnih zona.
Po zavrąetku posjeta u dogovoru s kineskom stranom odlučeno je da se napravi "Lista hrvatskih izvoznih proizvoda i projekata za kinesko trľiąte". Prema preporuci ministarstva na listama bi se trebali naći prepoznatljivi hrvatski proizvodi, posebice oni koji nose oznake "Hrvatske kvalitete" i "Izvorno hrvatsko", a odgovarajući promidľbeni materijali tvrtki izvoznika i hrvatskih luka trebali bi biti na engleskom jeziku.
Stoga vas lijepo molimo ukoliko imate prijedloge, proizvode i usluge, te projekte koji bi mogli biti konkurentni na velikom i zahtjevnom kineskom trľiątu, da sa svojim prijedlogom kontaktirate Hrvatske izvoznike na
info@hrvatski-izvoznici.hr

Članovi HIZ-a laureati nagrada CROMA - e

Velika je čast za svaku organizaciju kada njihov član dobije vrijednu nagradu. A kada u istom danu njih pet postanu dobitnici vrijednih nagrada, od ukupno devet nagrada koje su dodijeljene to najbolje govori i o kvaliteti Hrvatskih izvoznika. Stoga nam je velika čast i zadovoljstvo i ovim putem joą jednom uputiti čestitke naąoj članici Upravnog odbora gospođi Maji Pečarević za nagradu Poduzetnice godine, te naąim članovima gospođi Vesni Trnokop Tanta za nagradu menadľerice godine u kategoriji javnih poduzeća, gospodinu Tomislavu Cercu za nagradu menadľera godine u kategoriji inozemnih poduzeća i gospodinu Nikoli Nemčeviću za nagradu Projekt Menadľera godine, te Darku Krmpotiću za nagradu za menadľera godine u kategoriji srednjih poduzeća.


Kako viąe izvoziti - Talijanski primjer

U utorak 23. studenoga u Zagrebu, u hotelu Palace odrľan je jednodnevni seminar na temu: "Talijanski model udruľivanja (konzorcij) malih i srednjih poduzetnika radi jačanja strategije izvoza". Moramo dodati, na temelju njihovih rezultata, izuzetno uspjeąan model.
U interesantnim izlaganjima i primjerima gospodina Lorenza Papija, predstavnika Federexporta i gospodina Pietra Farneda, predstavnika Izvoznog konzorcija iz Verone, prisutnima je predstavljen model udruľivanja, s naglaskom na samoorganiziranju i samofinanciranju. Organizatori su bili Talijanski institut za vanjsku trgovinu u suradnji s talijanskim udruľenjem izvoznih konzorcija FEDEREXPORT i HUP-om. Hrvatski izvoznici pripremaju u 2005. godini niz sličnih aktivnosti, a s naąe strane nadamo se da će ovakvih seminara biti joą i viąe.

 

Boľićni domjenak

Velika nam je čast i zadovoljstvo najaviti prvi boľićni domjenak Hrvatskih izvoznika, koji će se odrľati u četvrtak 09. prosinca 2004. godine u prostorijama Europskog doma Zagreb, Juriąićeva 1/I, s početkom u 18 sati, te ste i ovim putem svi joą jednom pozvani. Naąi članovi Podravka i SMS sponzoriraju domjenak. Nadamo se velikom odazivu, veselom ali i konstruktivnom druľenju. Posao molimo, ostavite nakratko na ulazu.
Pozivnice su već poslane, a ako vam slučajno nije stigla molimo potrvdite vaą dolazak na info@hrvatski-izvoznici.hr


Tribina: Pretpristupni fondovi EU

Iako je bila najavljena za studeni, ova vrlo interesantna tribina biti će odrľana neąto kasnije od plniranog termina. U suradnji s Ministarsvom europskih integracija tribina će biti namijenjena poduzetnicima i odrľati će se u petak, 17. prosinca u 11 sati u Europskom domu Zagreb, Juriąićeva 1/I. , Zajedno ćemo se potruditi prezentirati vaľnost i koristi predpristupnih fondova EU za naąe članove - izvoznike, te načine kako aplicirati za dobivanje istih.
Sve vaąe prijave za tribinu, te prijedloge i sugestije molimo poslati na info@hrvatski-izvoznici.hr

 

Nova predstavniątva u Europi i svijetu u 2005. godini

Jedan od najvaľnijih ciljeva Hrvatskih izvoznika je upravo podizanje razine hrvatskog izvoza na svim trľiątima. Stoga nas izuzetno vesele svi prijedlozi vezani uz ostvarenje ovog cilja.
Na sjednicama Predsjedniątva i Upravnog odbora Glavni tajnik ukratko je prenio informacije o odrľanom sastanku s g. Rosenboomom, s kojim je dogovoreno osnivanje HIZ-ovog predstavniątva u Hamburgu. Predsjedniątvo je na svojoj trećoj sjednici usvojilo odluku o potpisivanju Ugovora o suradnji i osnivanju predstavniątva Hrvatskih izvoznika u Njemačkoj, s g. Bardeltom Rosenboom-om, te je i Upravni odbor navedenu odluku jednoglasno potvrdio. Stoga se nadamo da ćemo već iduće godine u suradnji s naąim partnerima imati otvorena predstavniątva Hrvatskih izvoznika u Republici Njemačkoj i Sultanatu
Oman, a naravno da ne mislimo stati samo na njima. Ukoliko imate prijedlog ili pitanje vezano uz ovu temu kontaktirajte nas na info@hrvatski-izvoznici.hr

 

Posjet hrvatskog drľavno-gospdarskog izaslanstva Republici Indiji

Nakon posjeta hrvatskog drľavno - gospodarskog izaslanstva Narodnoj Republici Kini, u pripremi je i sličan posjet Republici Indiji za prvu polovicu 2005. godine
S obzirom da smo od strane drľavnih institucija prepoznati kao relevantan partner, poziv je upućen i na adresu Hrvatskih izvoznika. Ukoliko vas interesira ovaj posjet ili imate sugestije i prijedloge za poboljąanje gospodarske suradnje sa Indijom molimo kontaktirajte Hrvatske izvoznike na info@hrvatski-izvoznici.hr s vaąim prijedlozima za poboljąanje suradnje.


Srediąnja baza podataka Hrvatskih izvoznika

Iz dana u dan svjedoci smo sve veće potrebe za pravovremenim i svjeľim informacijama kako bi naąe poslovanje bilo kvalitetnije i konkurentnije. Upravo zbog toga je odlučeno da se pristupi izradi Srediąnje baze podataka Hrvatskih izvoznika.
Zbog toga ćete krajem prosinca 2004. godine primiti upitnik, na temelju kojeg će biti izrađena i dopunjena sama baza. Molimo vas da izdvojite vrijeme i ąto je preciznije moguće popunite ovaj upitnik kako bismo pripremili ąto je moguće kvalitetnije i točnije podatke za vas.

Ankete Hendal agencije i T-Portala "Prepreke izvozu"

Hendal: Financiranje - najveća prepreka izvozu
Glavnom preprekom jačem proboju hrvatskih proizvoda na strana trľiąta čak 37 posto Hrvata smatra financiranje izvoza. Druga je kočnica cijena, ističe 23 posto građana, a treća promocija, smatra ih 19 posto. Kvalitetu upitnom drľi 17 posto ispitanih, dok smo dizajnom, čini se, prilično zadovoljni - samo četiri posto Hrvata smatra ga preprekom za uspjeąniji izvoz.
Rezultati su to telefonske ankete koju je za T-Portal provela agencija za istraľivanje trľiąta Hendal. Podaci su prikupljeni na slučajnom uzorku od 303 ispitanika, starijih od 18 godina, iz cijele Hrvatske.
Da je financiranje izvoza velik hrvatski problem, izjasnilo se podjednak broj muąkih i ľenskih ispitanika (njih 38 odnosno 36 posto), dok su miąljenja među spolovima najviąe podijeljena kad je u pitanju kvaliteta - upitnom ju drľi 24 posto muąkaraca i samo 11 posto ľena. No ľene zato veći problem vide u promociji, koju neuspjeąnom smatra njih 25 posto i tek 13 posto muąkaraca. ©to se tiče razlika među generacijama, najmanja su odstupanja također kod financiranja izvoza, a najveća, ąto je bilo očekivano, kad je u pitanju cijena.
U cijeni problem naime vidi 31 posto starijih od 65 godina (umirovljenici!), i 17 posto onih između 55 i 64 godina.
I joą jedna zanimljivost leľi u tome ąto nitko u dobi između 18 i 24 godine ne smatra da imamo loą dizajn, dok su sve ostale kategorije (kvaliteta, cijena, promocija i finaciranje izvoza) zastupljene u svim ľivotnim dobima.

T-Portal: Promocija - najveća prepreka većem izvozu
Na Poslovnom vodiču T-Portala u rubrici Gospodarstvo proveli smo usporednu anketu s istim pitanjem ('©to smatrate Glavnom preprekom jačem proboju hrvatskih proizvoda na strana trľiąta'). Glasovalo je dvjestotinjak čitatelja T-Portala. Rezultati se poneąto razlikuju od podataka koje je prikupila agencija Hendal. Naime, 35 posto čitatelja bitnom preprekom uspjeąnijem izvozu vide promociju, 20 posto smatra ih cijenu, 18 posto financiranje izvoza, 17 posto problem vidi u kvaliteti. Na posljednjem je mjestu i opet dizajn, u kojem problem vidi 10 posto čitatelja rubrike Gospodarstvo. Ovim putem zahvaljujemo T-HT Portalu i agenciji Hendal.

 

ROBNA RAZMJENA HRVATSKE OD SIJEČNJA DO LISTOPADA 2004.


Prema preliminarnim podacima Drľavnog zavoda za statistiku, ukupan robni izvoz od siječnja do listopada 2004. iznosio je 6,5 milijardi USD, a ukupan robni uvoz 13,5 milijardi USD. Deficit robne razmjene (7,013 milijardi USD) pritom je uvećan 9,5% u odnosu na isto razdoblje 2003. godine. Ove nominalne promjene odraľavaju znatan utjecaj slabljenja dolara u odnosu na kunu i euro. Deficit robne razmjene izraľen u kunama iznosio je krajem listopada 42,7 milijardi kuna, odnosno 1% manje nego krajem listopada 2003. Pritom je izvoz iznosio 39,7 milijardi kuna, a uvoz 82,4 milijardi kuna. U promatranom razdoblju izvoz biljeľi veću stopu rasta i u dolarskim (26,5%) i u kunskim iznosima (14,4%) u odnosu na uvoz (17,1 rasta % u dolarskim i 5,8% u kunskim iznosima). Intenziviranje robnog izvoza utjecalo je i na povećanu pokrivenost robnog uvoza izvozom, koja je u prvih deset mjeseci iznosila prosječno 48,1%, a u rujnu čak 52,9%, ąto je najveća vrijednost zabiljeľena od veljače 2003.

Rast izvoza najviąe je izraľen u prerađivačkoj industriji (27,2% na godiąnjoj razini), pri čemu je najveći doprinos dala proizvodnja ostale transportne opreme, u kojoj dominira brodogradnja. Izvoz u toj djelatnosti porastao je na godiąnjoj razini 30,6% - zabiljeľeno je 937 milijuna USD izvoza i 465 milijuna dolara uvoza (15,5% viąe na godiąnjoj razini). Rastu robnog izvoza pridonijele su sljedeće djelatnosti: električni strojevi, aparati i uređaji (s godiąnjom stopom rasta od 49,5%), nafta i naftni derivati (45,9%), razni gotovi proizvodi (53,7%), te koľa, proizvodi od koľe i krzno (187,9%).

Na relativno usporavanje rasta robnog uvoza najviąe su se odrazile znatno niľe godiąnje stope rasta uvoza kapitalnih proizvoda i cestovnih vozila. U prvih deset mjeseci 2004. uvoz cestovnih vozila je porastao je 6,2%, dok je u istom razdoblju 2003. ta stopa iznosila 20,9%. Rastu uvoza najviąe su pridonijeli nafta i naftni derivati (s godiąnjom stopom rasta od 30,9%), ľeljezo i čelik (41,8%), električni strojevi, aparati i uređaji (24,5%), razni gotovi proizvodi (35,9%) i cestovna vozila (6,2%). Spomenuta stopa rasta uvoza nafte i naftnih derivata u velikoj je mjeri posljedica rasta cijena sirove nafte na svjetskom trľiątu.

Kada se promatra struktura robne razmjene prema grupacijama zemalja, zapaľa se da zemlje EU-15 sudjeluju sa 52,6% u ukupnom izvozu, ąto je za 2,4 postotnih bodova manje nego u istom razdoblju proąle godine. Tradicionalni trgovinski partneri po promjeni u apsolutnim vrijednostima ostali su dominantni, pa je tako izvoz u Italiju na godiąnjoj razini porastao za 9,5%, u Njemačku 21,8%, a u Austriju 59,1%. Na rast udjela zemalja u razvoju najviąe je utjecao apsolutni porast izvoza u BiH, Srbiju i Crnu Goru, ali i Liberiju. U potonjem slučaju, kao i u slučaju, kao i u slučaju intenziviranja uvoza iz Rusije (73,3%), ponajviąe se radi o povećanoj vrijednosti transakcija s naftom. Udio uvoza iz EU-15 u ukupnom uvozu (54,3%), pao je za 2,2 postotnih bodova u odnosu na isto razdoblje lani, unatoč rastu robnog uvoza iz Njemačke (15,8%), Italije (10%) i Austrije (24,1%).

 

Predblagdanska akcija "KONČAR INEM d.d."

U ovo vrijeme darivanja prvi pokloni nisu zaobiąli ni Hrvatske izvoznike.
Naą dragi član Končar INEM, ustupio je na koriątenje tajniątvu HIZ-a prijenosno računalo Končar Nives. Ali, ne brinite nisu zaboravili ni Vas, naąe drage članove i drage kolege, te Vam do 31. prosinca 2004. godine daruju popust u iznosu od 11% na prijenosno računalo Končar Nives (nama se jako sviđa, a i performanse su mu super), a u ostalo vrijeme 3% popusta na cijeli asortiman prijenosnih i stolnih računala za avansno plaćanje. Sigurni smo da ovo neće biti jedini pokloni ovog Boľića.

Puno hvala Končaru INEM!


Kontakti : web:
www.racunala.koncar.hr ili tel +385 1 3655 307 ili e-mail pc.prodaja@koncar-inem.hr

 © Sva prava su pridrľana / Udruga Hrvatski izvoznici / 2004. www.hrvatski-izvoznici.hr

[ za ispis iz liste primatelja newslettera poąaljite prazan mail prateći slijedeći link: unsubscribe ]

Newsletter "IZVOZNIK" za print u Acrobat PDF formatu dostupan je

na webu na adresi http://213.147.106.56/sonda/projects/izvoznici/newsletter/izvoznik2.pdf