Kandidiranje turističkih projekata za strukturne fondove

Za javni sektor

Kandidiranje turističkih projekata za strukturne fondove
Ministarstvo turizma RH

Ministarstvo turizma objavilo je krajem rujna 2013. godine Javni poziv za kandidiranje projekata temeljem Programa dodijele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU „Turistički projekti za strukturne fondove“.

Prijavitelji po ovom javnom pozivu mogu biti isključivo subjekti javnog sektora i to: općine, gradovi i županije. U suradnji s prijaviteljima u projekt je poželjno uključiti i partnere iz javnog, privatnog, civilnog i znanstvenog sektora, ovisno o naravi projekta. Sredstva će se odobravati prihvatljivim javnim turističkim projektima za jačanje konkurentnosti ponude destinacije isključivo za izradu projektne dokumentacije koja investicijskom projektu nedostaje, a neophodna je za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije.

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova pripreme pojedinačnog projekta, a najviše do 500.000 kuna po pojedinom korisniku, odnosno projektu. Sredstva će se dodjeljivati prema prethodno odobrenom troškovniku. Ukupna vrijednost projekta ne smije biti manja od 7.500.000 kuna.

Rok za prijavu je 17. listopada 2013. godine

Podijeli
li
0