Potpore za očuvanje radnih mjesta

Obzirom da je Odlukom Stožera civilne zaštite u članku III propisana obustava rada u djelatnosti trgovine osim:

 1. Prodavaonica prehrambenih artikala
 2. Prodavaonica prehrambenih I higijenskih artikala
 3. Tržnica I ribarnica
 4. Specijaliziranih prodavaonica za prodaju I izdavanje lijekova
 5. Specijaliziranih prodavaonica za prodaju I izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
 6. Poljoprivrednih ljekarni
 7. Benziskih postaja
 8. Kioska
 9. Pekarnica
 10. Kemijskih praonica rublja
 11. Specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopetskih I drugih pomagala
 12. Specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
 13. Specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
 14. Izdvanje građevinskih materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
 15. Logističkih I distributivnih centara hrane, pica I higijenskih proizvoda i
 16. Veledrogerija

Na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljene su prihvaćene mjere za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog okolnosti uvjetovanih širenjem Koronavirusa narušena gospodarska aktivnost. 

 1. Ciljane skupine poslodavaca:

Poslodavci iz sektora: 

• djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, 

• prijevoza i skladištenja,

• radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj, 

• poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),

• i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. 

 

Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce

 

 1. Ciljane skupine radnika: Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca.  - ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

 

 1. Visina subvencije 

- iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu

- iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu

- srazmjerni dio  iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

 

 1. Poslodavci  iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju:
 1. opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod materijalnom i kaznenom  odgovornošću.

             Opisno razlozi:

- pad prometa 

- otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.

- otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi

- nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.

- nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

- poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga. Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.

 

 1. Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:

 

     dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini.   

       5.    Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:

1. Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.

2. Obrazloženje  pada prihoda:  Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine,  uz  projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. 

Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost  može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu  PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2109.  i sl.

 

       6.     Dokumentacija dostupna na web stranici Zavoda koju popunjava i dostavlja Poslodavac

- Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama. Obrazac Zahtjeva standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr.  

- Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore. 

Zahtjev se predaje on line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca.

 

     7.       Obveze poslodavca

- Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.

- Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

- Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

- Dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

 

    8.        Obveze Zavoda

- Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja

- Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava

- Osigurati redovitu isplatu sredstava - Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora

- Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca

- Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze  Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva   u roku 8 dana od dan zaprimanja obavijesti. 

Prigovor se upućuje na  Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured,  Odjel mjera aktivne politike zapsošljavanja,Savska c. 64, Zagreb. Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

 

    9.     Isplate sredstava

 Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Zahtjev za korištenje mjere, uz detaljne informacije, biti će moguće podnijeti od ponedjeljka 23. ožujka 2020. preko internetske stranice: www.hzz.hr ili osobno u svim područnim službama/ uredima HZZ-a.

 

Link za online prijavu;  https://mjera-orm.hzz.hr/predaja-zahtjeva/

 

Podijeli
li
0