Antidampinške carine

Izvor: www.carina.hr

ANTIDAMPINŠKE CARINE

Zakonska osnova

Temeljni propisi kojima je regulirana zaštita od dampinškog uvoza je Uredba Vijeća (EZ) 1225/09 od 30. studenog 2009. o zaštiti protiv dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice.

Antidampinške mjere predstavljaju jedan od osnovnih mehanizama trgovinske politike Europske unije, a donose se u cilju zaštite EU tržišta i domaćih proizvođača od dampinškog uvoza robe iz trećih zemalja. Izuzetno su brojne, primjenjuju se kao dodatno davanje uz redovnu carinu, a uglavnom su značajno više od redovnih carine, često i reda veličine od 40-50%.

Obzirom da se radi o trgovinskim, a ne o carinskim mjerama, antidampinške carine se primjenjuju čak i kada se trgovinu obavlja u okviru ugovora o carinskoj uniji između Europske unije i Turske, Andore ili San Marina, a roba je prethodno u tim zemljama bila u slobodnom prometu.

Dampinški uvoz

Sukladno Uredbi Vijeća 1225/09, antidampinšku carinu se može uvesti na svaku robu s dampinškom cijenom koja se uvozi iz trećih zemalja, čije puštanje u slobodni promet uzrokuje štetu ili prijeti uzrokovanjem štete, a u cilju zaštite zajedničkog tržišta, odnosno proizvođača u Europskoj uniji.

Smatra se da roba dampirana ako je cijena po kojoj se ona izvozi u EU niža od cijene („normalne“ vrijednosti) usporedivog proizvoda po kojoj se on, uz uobičajene trgovačke uvjete, prodaje u zemlji izvoznici radi potrošnje u toj zemlji.

Za te potrebe, pod usporedivim proizvodom podrazumijeva se robu koja je u svakom pogledu istovjetna predmetnoj robi. U slučaju odsutnosti istovjetne robe, pod usporednim proizvodom će se podrazumijevati robu koja, iako nije istovjetna u svakom pogledu, ima slične karakteristike kao i predmetna roba.

Antidampinški postupak

Postupak donošenja antidampinške mjere odvija se u četiri osnovne faze: iniciranje postupka, istraga, donošenje privremene mjere i donošenje konačne mjere.

Svaka od faza vidljiva je putem TARIC-a, koji slijedom toga svim zainteresiranim osobama pruža punu informaciju o aktivnostima u ovom području, od iniciranja istrage pa sve do postupka revizije ili okončanja primjene mjera.

Iniciranje postupka

Temeljem članka 5. Uredbe Vijeća 1225/09, svaka fizička ili pravna osoba ili udruženje koje djeluje u ime EU industrije može inicirati postupak za donošenje antidampinške mjere. Postupak se inicira pisanom prijavom, koju se podnosi izravno Komisiji ili putem nadležnog tijela zemlje članice.

U Republici Hrvatskoj, nadležno tijelo je: MVEP, Samostalni sektor za .

Komisija je dužna o svakom zaprimljenom prigovoru izvijestiti zemlje članice.

Prijava mora sadržavati detaljne podatke o navodnom dampingu, prouzrokovanoj šteti i vezi između dampinškog uvoza i nastale štete te sljedeće podatke:

 • podatke o podnositelju te navode o opsegu i vrijednosti proizvodnje takvih proizvoda od strane podnositelja. Ako se prijava podnesi u ime EU industrije, ona treba sadržavati popis svih poznatih proizvođača takve robe u EU te, ako je to moguće, podatke o opsegu i vrijednosti proizvodnje takvih proizvoda u EU,
 • detaljan opis navodno dampirane robe, podatke o zemlji ili zemljama podrijetla ili izvoza, podatke o svim poznatim izvoznicima ili stranim proizvođačima te popis poznatih uvoznika te robe,
 • informaciju o cijenama po kojima se takvu robu prodaje u zemlji ili zemljama podrijetla ili izvoza kada je namijenjena tržištu tih zemalja (ili ako je to primjenjivo, informaciju o cijenama po kojoj se takvu robu prodaje između zemlje podrijetla i treće zemlje ili informaciju o izvedenoj cijeni robe) i informaciju o izvoznim cijenama ili, ako je to primjenjivo, o cijenama po kojoj je roba prvi puta preprodana nepovezanom kupcu u EU,
 • informaciju o promjenama u opsegu navodno dampinškog uvoza, posljedicama koje isti ima na cijene takve robe na zajedničkom tržištu te utjecaju takvog uvoza na EU industriju, prikazano kroz relevantne činjenice i podatke, sukladno članku 3. stavak 3. i 5. Uredbe Vijeća 1225/09.

Komisija će u okviru svojih mogućnosti, razmotriti valjanost i adekvatnost priloženih dokaza, a u svrhu procijene njihove dostatnosti i opravdanosti za pokretanje istrage. Za te potrebe, smatra se da je prijava podnesena u ime EU proizvođača ako ju podržavaju proizvođači čije učešće u proizvodnji čini više od 50% ukupne proizvodnje takve robe u EU.

Međutim, istraga neće biti pokrenuta ako se pokaže da prijavu podržavaju proizvođači čiji je udio u ukupnoj proizvodnji takvog proizvoda u EU manji od 25%. Komisija također može odbaciti prijavu ako zaključi da ne postoje dostatne indicije bilo o postojanju dampinškog uvoza, bilo o šteti koja je njima uzrokovana. Postupak neće biti pokrenut niti prema zemlji čije je učešće u uvozu takve robe u EU manje od 1%, osim ako ukupni udio uvoza iz te zemlje u potrošnji u EU čini više od 3%.

U slučaju nedostatnih indicija za pokretanje postupka, Komisija će o tome izvijestiti podnositelja u roku od 45 dana.

Ako provedene konzultacije pokažu postojanja značajnih indicija o postojanju dampinga, Komisija u roku od 45 dana od zaprimanja prijave pokreće istragu i u Službenom glasniku serije C o tome objavljuje Obavijest.

Takva obavijest sadrži sljedeće podatke:

 • podatke o vrsti robe i zemlji ili zemljama podrijetla na koju se istraga odnosi,
 • pregled prikupljenih informacija, s uputom da se sve daljnje informacije mogu dostaviti Komisiji,
 • način na koji se sve zainteresirane strane mogu javiti Komisiji, dostaviti svoj stav i informacije koje smatraju relevantnim za potrebe istrage, uključujući rokove u kojima to mogu učiniti te rok u kojem mogu tražiti da budu saslušani.

U cilju transparentnosti postupka, kako bi sve zainteresirane strane dobile pravovremenu informaciju, Komisija obavijest o pokretanju antidampinške istrage integrira u TARIC kao mjeru:

 • informacija o pokretanju antidampinškog/kompenzacijskog postupka (vrsta mjere 561)

Istraga

Slijedom pokrenutog postupka, Komisija u suradnji sa zemljama članicama provodi istragu na razini Zajednice, koja istovremeno obuhvaća i utvrđivanje postojanja dampinškog uvoza i štete koja je njime uzrokovana. Zemlje članice su obvezne surađivati s Komisijom u provedbi istrage, izvršiti tražene provjere i inspekcijski nadzor u tvrtkama uvoznicama, trgovcima ili proizvođačima u zemlji kao i sudjelovati u istražnim radnjama u trećoj zemlji.

Za potrebe istrage promatra se period koji je neposredno prethodio iniciranju postupka, ne kraći od 6 mjeseci.

Zainteresiranim stranama se dostavlja upitnik, s rokom od najmanje 30 dana za odgovor. U slučaju izvoznika iz treće zemlje, upitnik može biti uručen i putem diplomatskog predstavništva zemlje na koju se istraga odnosi. U postupku istrage biti će saslušane sve zainteresirane strane koje su takav zahtjev, u propisanom roku, pismeno uputile Komisiji.

U procesu istrage mogu se koristiti i dostupni podaci iz drugih neovisnih izvora, kao što su objavljeni cjenici, službena statistika, podaci dobiveni tijekom istrage od drugih zainteresiranih strana, analize kretanja na svjetskom i drugim tržištima itd.

U slučaju da zainteresirana strana odbije suradnju ili u zadanom roku ne osigura potrebne informacije koje bi mogle značajno utjecati na istragu, privremene ili konačne mjere (pozitivne ili negativne) mogu biti donesene na osnovi dostupnih činjenica. Također, ako se ustanovi da je neka zainteresirana strana dostavila netočne ili nepotpune podatke, takvi će podaci biti odbačeni, a mjeru će se donijeti na osnovi drugih dostupnih činjenica.

Iz toga proizlazi da je u interesu zainteresiranih strana u potpunosti sudjelovati u postupku istrage, jer bi u suprotnom rezultati istrage za njih mogli biti manje povoljni.

Ako je to moguće, istragu treba okončati u roku od godinu dana, ali u svakom slučaju mora biti završena u roku od 15 mjeseci od iniciranja postupka.

Donošenje privremene mjere

Privremena antidampinška mjera može biti uvedena slijedom pokrenutog postupka istrage i objavljene obavijesti, uz uvjet da se tijekom istrage pokažu potvrdni nalazi u pogledu dampinškog uvoza i štete koja je njime uzrokovana te ako je to u interesu Zajednice. Privremena antidampinška carina se može uvesti najranije 60 dana, ali najkasnije 9 mjeseci od iniciranja postupka.

Privremenu antidampinšku mjeru donosi Komisija uredbom, u pravilu na rok od 6 mjeseci koji može biti produžen za daljnja 3 mjeseca ili iznimno može odmah biti donesena na rok od 9 mjeseci, a objavljuje se u Službenom glasniku serije L.

Privremena antidampinška carina integrirana je u TARIC-u kao mjera:

 • privremena antidampinška carina (vrsta mjere 551)

Visina privremene antidampinške carine utvrđuje se prema privremeno ustanovljenoj razini dampinga, ali može biti utvrđena u nižem iznosu ako je isti adekvatan za otklanjanje štete nanesene EU industriji. Slijedom rezultata istrage i zbog sudjelovanja pojedinih zainteresiranih strana koje su Komisiji dostavile relevantne informacije i podatke, privremena antidampinška carina može biti različita za različite proizvođače.

Obračunavaju ju carinske administracije prilikom puštanja robe u slobodni promet, u visinama koje su utvrđene uredbom. Privremena antidampinška carina se obračunava neovisno o drugim carinskima davanjima, što znači da se obračunava čak i u slučaju primjene preferencijalnih mjera.

Privremena antidampinška carina mora biti osigurana jamstvom, što znači da se ovu carinu ne naplaćuje u trenutku carinjenja predmetne robe, već je puštanje u slobodni promet uvjetovano podnošenjem odgovarajućeg jamstva.

Sve carinske deklaracije za puštanje robe u slobodni promet, na kojima je primijenjena privremena antidampinška carina moraju biti revidirane, odnosno konačno obračunate i završene nakon donošenja konačne antidampinške mjere. Sukladno članku 218(2) Uredbe Vijeća 2913/92 (Carinski kodeks), obračun mora biti izvršen u roku od 2 mjeseca od datuma objave konačne mjere u OJ.

Donošenje konačne mjere

Ako rezultati istrage dokažu stvarno postojanje dampinškog uvoza i štete koja je njime uzrokovana, Vijeće na prijedlog Komisije donosi konačnu antidampinšku mjeru. Ako je u predmetnom slučaju na snazi privremena antidampinška mjera, prijedlog za donošenje konačne mjere mora biti upućen Vijeću najmanje mjesec dana prije isteka važenja iste.

Visina konačne antidampinške carine utvrđuje se prema konačno ustanovljenoj razini dampinga, ali može biti utvrđena u nižem iznosu ako je isti adekvatan za otklanjanje štete nanesene EU industriji. Visina konačne antidampinške carine utvrđuje se u odgovarajućem iznosu za svaki pojedini slučaj, što znači da ponovo može biti različita za različite proizvođače ili izvoznike.

Konačna antidampinška carina donosi se uredbom Vijeća, najčešće na rok od 5 godina, a objavljuje u Službenom glasniku serije L.

Konačna antidampinška carina integrirana je u TARIC-u kao mjera:

 • konačna antidampinška carina (vrsta mjere 552)

Konačnu antidampinšku carinu, jednako kao i privremenu, obračunava se neovisno o drugim carinskima davanjima, što znači da se obračunava čak i u slučaju primjene preferencijalnih mjera.

Primjenjuje ju se samo prilikom puštanja robe u slobodni promet, u pravilu retroaktivno, najčešće od početka primjene privremene mjere. Međutim, treba napomenuti da se konačna antidampinška mjera može se razlikovati od privremene u svima sljedećim aspektima:

 • u visini davanja – konačna antidampinška carina može biti viša ili niža od privremene,
 • u obuhvaćenoj robi – na primjer, ako je istragom i privremenom mjerom bilo obuhvaćeno više roba, konačna mjera može biti donesena samo za neke od njih, što znači da se u konačnoj mjeri popis obuhvaćenih tarifnih oznaka može razlikovati,
 • zemljama podrijetla – na primjer, ako su istragom i privremenom mjerom bile obuhvaćene dvije zemlje, konačna mjera može biti donesena samo za jednu.

U slučaju da neka zemlja podrijetla ili neka roba koja je bila predmetom privremene mjere nije obuhvaćena konačnom, obračunato jamstvo biti će otpušteno.

Nakon donošenja konačne antidampinške mjere, privremena antidampinška carina mora biti konačno obustavljena ime konačne antidampinške carine. Pri tome se postupa na sljedeći način:

 • ako su visine iste, privremenu antidampinšku carinu treba obustaviti kao konačnu,
 • ako je konačna antidampinška carina viša u odnosu na privremenu, razliku se ne obračunava,
 • ako je konačna antidampinška carina niža u odnosu na privremenu, antidampinšku carinu treba ponovno obračunati na razini konačne, a razliku jamstva otpustiti.

POSEBNE ODREDBE

Paralelna primjena antidampinške i kompenzacijske carine

Ako se ne odnose na jednu te istu situaciju proizašlu iz dampinškog uvoza ili izvoznih subvencija, antidampinška i kompenzacijska carina se primjenjuju paralelno.

Obustava postupka

Antidampinški postupak može biti obustavljen prije donošenje bilo koje mjere u sljedećim slučajevima:

 • ako podnositelj povuče prijavu, osim ako takvo obustavljanje ne bi bilo protivno EU interesima,
 • ako se nakon provedenih konzultacija pokaže da zaštitne mjere nisu potrebne i ako se nadležni Obor ne izjasni protiv,
 • ako se nakon pokretanja postupka i tijekom istrage pokaže da je učešće u uvozu takve robe iz određene zemlje manje od 1%, osim ako ukupni udio uvoza iz te zemlje u potrošnji u Zajednici čini više od 3%,
 • ako je utvrđena razina dampinga manja od 2%, računato u odnosu na izvoznu cijenu.

Ako je antidampinški postupak obustavljen, u TARIC-u neće biti nikakvih informacija o antidampinškim mjerama.

Suspenzija antidampinške carine

Ako je to u EU interesu, primjena antidampinških mjera može biti suspendirana odlukom Komisije na period od 9 mjeseci. Taj period može biti dodatno produžen uredbom Vijeća na rok od godinu dana. U periodu važenja suspenzije, privremenu ili konačnu antidampinšku carinu se ne primjenjuje.

Suspenziju antidampinške mjere se može donijeti nakon konzultacije s EU proizvođačima i to samo ako je došlo do privremene promjena stanja na tržištu pa nema potrebe za njenom primjenom. Međutim, ako se za to ukaže potreba, suspenzija može biti ukinuta u bilo kojem trenutku.

Suspenzija je u TARIC-a integrirana kao mjera:

 • suspenzija antidampinške/kompenzacijske carine (vrsta mjere 562)

Registracija

Sukladno članku 14(5) Uredbe Vijeća 1225/09, u slučaju da to ocijeni potrebnim, Komisija može naložiti carinskim administracijama zemalja članice registraciju uvoza određene robe za koju je pokrenuta antidampinška istraga. Registracija osigurava retroaktivnu primjenu konačne antidampinške carine od datuma takve registracije.

U cilju transparentnosti antidampinškog postupka, registracija uvoza je integrirana u TARIC-u kao mjera:

 • antidampinška/kompenzacijska carina – registracija (vrsta mjere 564)

Revizija mjera

Sukladno članku 11. Uredbe Vijeća 1225/09, antidampinška mjera mora ostati na snazi toliko dugo i u takvoj visini koliko je potrebno da bi poništila učinak dampinškog uvoza i štetu koja je njime uzrokovana. Iz toga proizlazi da svaka antidampinška mjera može biti podvrgnuta postupku preispitivanja ili revizije.

U cilju transparentnosti antidampinškog postupka, obavijest o pokrenutom postupku revizije integrirana je u TARIC-u kao mjera:

 • antidampinška/kompenzacijska carina – revizija (vrsta mjere 565)

Revizija prije isteka važenja mjere (engl. expire review)

Ako nije drukčije određeno, konačna antidampinška mjera prestaje važiti istekom 5 godina od njenog stupanja na snagu ili 5 godina od stupanja na snagu zadnje revizije, osim ako se postupkom revizije ne utvrdi da bi njeno ukidanje moglo ponovno dovesti do dampinškog uvoza i uzrokovati štetu za EU industriju.

Ovu reviziju može inicirati Komisija samoinicijativno ili na zahtjev proizvođača Zajednice, pri čemu će postojeća antidampinška mjera ostati na snazi do okončanja revizije. Zahtjev mora sadržavati dostatne dokaze da bi ukidanje mjere imalo za posljedicu vraćanje dampinškog uvoza i štete, kao i dokaze da je upravo zbog postojanja mjere ta šteta bila eliminirana u potpunosti ili djelomično.

Obavijest o nadolazećem prestanku važenju antidampinške mjere, Komisija objavljuje u OJ serija C, temeljem čega proizvođači Zajednice mogu pismeno zatražiti pokretanje revizije, najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka važenja mjere.

Revizija tijekom važenja mjere (engl. interim review)

Ova revizija može biti pokrenuta samoinicijativno od strane Komisije, na zahtjev zemalja članica ili, uz uvjet da je od uvođenja antidampinške mjere prošlo više od godinu dana, na zahtjev izvoznika ili proizvođača iz treće zemlje, odnosno uvoznika ili proizvođača iz EU. Zahtjev mora sadržavati dostatne dokaze o opravdanosti.

Iniciranje ove revizije je u pravilu uzrokovano promjenama stanja na tržištu u bilo kojem smjeru:

 • ako indicije pokazuju da zadržavanje mjere, ili zadržavanje visine carine na toj razini više nije potrebno, odnosno kako njeno ukidanje ili smanjenje ne bi ponovno uzrokovalo dampinški uvoz i posljedičnu štetu,
 • ako se pokaže da mjeru treba izmijeniti jer njen iznos više nije dostatan za uklanjanje štete uzrokovane dampinškim uvozom.

U slučaju pokretanja ove revizije, Komisija o tome objavljuje obavijest u OJ serija C.

Revizija zbog novog izvoznika (engl. newcomer review)

Ova revizija može biti pokrenuta za zahtjev novog izvoznika ili proizvođača iz zemlje izvoznice, u svrhu utvrđivanja individualnog iznosa antidampinškog davanja, ako isti tijekom provođenja istrage nije izvozio predmetnu robu pa nije bio predmetom istrage.

Ako su ispunjeni propisani uvjeti, Komisija uredbom pokreće postupak revizije, kojom se u pravilu istovremeno ukida antidampinška carina za tog izvoznika i nalaže registracija budućih uvoza kako bi se osigurala retroaktivna primjena mjere ako rezultati revizije ipak pokažu prisutnost dampinga.

Preuzimanje obveze (engl. undertaking)

Sukladno članku 8: Uredbe Vijeća 1225/09, Komisija može u kojoj fazi antidampinškog postupka prihvatiti dobrovoljno izjavljenu obvezu izvoznika da će povećati svoje cijene do razine potrebne za otklanjanje dampinga.

Nakon provedenih konzultacija s EU proizvođačima i ako su za to stečeni uvjeti, Komisija objavljuje Odluku o prihvaćenoj obvezi u OJ serija L.

Za vrijeme trajanja takvog sporazuma neće se primjenjivati niti privremena niti konačna antidampinška carina u odnosu na predmetnog izvoznika. Nositelj takve povlastice dužan je držati se preuzetih obveza u pogledu izvoznih cijena predmetne robe, o tome periodično dostavljati izvješća Komisiji i u svakom trenutku omogućiti Komisiju provjeru dostavljenih podataka. Neispunjavanje ovih obveza znači kršenje sporazuma, što za posljedicu ima njegovo poništenje, odnosno ponovnu primjenu privremene ili konačne antidampinške carine.

Nadalje, nositelj ove povlastice dužen je pri svakoj isporuci robe izdati račun (tzv. račun s preuzetom obvezom, oznaka u TARIC-u: D005) koji sadrži sve elemente utvrđene sporazumom s Komisijom, a koje su sadržane u relevantnom propisu. Ako takav račun nije priložen, antidampinšku carinu će se obračunati.

U cilju transparentnosti i olakšavanja primjene ovih mjera, iste su u TARIC-u prikazane kroz uvjete, a odredbe o sadržaju računa mogu se pročitati u fusnotama pridruženim uz mjeru.

Zaobilaženje mjere (engl. circumvention)

Zaobilaženje mjere može se definirati kao promjenu u trgovinskim tokovima između trećih zemalja i EU ili između pojedinih tvrtki u zemlji na koju se primjenjuje antidampinšku mjeru, s ciljem izbjegavanja antidampinške mjere ili plaćanja manjeg iznosa. To se zaobilaženje može očitovati na više načina:

 • neznatnom modifikacijom robe kako bi se promijenilo njeno razvrstavanje u tarifnu oznaku koja nije predmetom antidampinške carine,
 • skrivanjem pravog podrijetla robe kroz isporuku putem druge zemlje koja nije obuhvaćena antidampinškom mjerom,
 • promjenom u trgovinskim tokovima unutar same treće zemlje na koju se mjera odnosi, odnosno reorganizacijom između tvrtki proizvođača i izvoznika kako bi se osigurala niža antidampinška carina ili izuzeće od plaćanja iste,
 • isporukom robe u dijelovima i njenom montažom u drugoj zemlji ili čak u zemljama članicama.

Komisija ima više načina za otkrivanje ovakvih prijevarnih radnji. Jedna od njih je sustavno praćenje statističkih podataka o uvozu koje su carinske administracije zemalja članica dužne redovno slati iz svojih sustava za obradu jedinstvenih carinskih deklaracija.

Za potrebe statističkog praćenja u cilju detektiranja zaobilaženja antidampinških mjera, u TARIC-u su integrirane i dvije dodatne mjere, kojima su obuhvaćena sva druga podrijetla robe osim, onog na koje se antidampinška mjera trenutno odnosi:

 • antidampinška/kompenzacijska carina – statistika (vrsta mjere 566)i
 • antidampinška/ kompenzacijska carina – nadzor (vrsta mjere 570)

U slučaju opravdane sumnje na zaobilaženje mjere, Komisija će samoinicijativno ili na zahtjev zemlje članice ili drugih zainteresiranih strana pokrenuti istragu. Pri tome Komisija može naložiti carinskim administracijama registraciju potencijalno sumnjivih uvoza ili uzimanje jamstva. Istragu provodi Komisija u suradnji s carinskim administracijama zemalja članice, a ista mora biti okončana u roku od 9 mjeseci. Ako se sumnje pokažu opravdanim, poduzet će se adekvatne korektivne mjere (najčešće izmjenom odnosne Uredbe). Eventualno proširenje primjene antidampinške mjere primijenit će se retroaktivno od datuma početka registracije.

STATISTIČKI POKAZATELJI

Područje antidampinških i kompenzacijskih mjera je jedno od najdinamičnijih dijelova tarifnog zakonodavstva Europske Unije, pa je 31. prosinca 2012. na snazi je bilo ukupno 102 antidampinške i 10 kompenzacijskih uredbi, a u tijeku je bila 61 istraga.

Tijekom 2012. godine inicirano je 56 novih istraga, od čega:

 • 19 novih istraga (6 kompenzacijskih),
 • 14 revizija vezano uz prestanak važenja (1 kompenzacijska),
 • 5 revizija tijekom perioda važenja (1 kompenzacijska),
 • 4 druge revizije,
 • 1 revizija vezana uz nove izvoznike,
 • 13 istrage vezane uz zaobilaženje mjera

Uvođenje mjera tijekom 2012. godine:

 • doneseno je 9 novih privremenih mjera (1 kompenzacijska), u odnosu na 5 zemalja i 7 proizvoda,
 • doneseno je 3 nove konačne mjera (0 kompenzacijskih), u odnosu na 2 zemlje i 2 proizvoda,
 • Komisija nije prihvatila niti jednu novu obvezu izvoznika,
 • 9 revizija vezano uz prestanak važenja (0 kompenzacijskih) završeno je potvrđivanjem antidampinških/kompenzacijskih carina,
 • 6 revizija tijekom perioda važenja (0 kompenzacijskih) završeno je potvrđivanjem ili izmjenom antidampinških/kompenzacijskih carina,
 • od drugih revizija, 3 istrage su završene potvrđivanjem ili izmjenom antidampinških/kompenzacijskih carina,
 • 2 revizije vezane uz nove izvoznike završene su uvođenjem ili izmjenom antidampinških/kompenzacijskih carina,
 • 2 istrage vezana uz zaobilaženje mjere završila je proširenjem primjene mjere.

Okončavanje mjera tijekom 2012. godine:

 • 9 novih istraga (2 kompenzacijske) završeno je bez donošenja mjere,
 • 4 revizije vezano uz prestanak važenja mjere završene su bez produženja važenja mjere,
 • 5 revizija tijekom perioda važenja obustavljeno je,
 • 1 istraga o zaobilaženju mjere je završena bez proširenja primjene mjere,
 • 10 konačnih mjera (0 kompenzacijskih) je prestalo važiti automatski nakon isteka 5-godišnjeg perioda važenja obzirom da nije pokrenuta revizija.

 

Podijeli
li
0