Ažurirane informacije - mjere ograničavanja u poslovanju s Rusijom

Ažurirane informacije - mjere ograničavanja u poslovanju s Rusijom
Carina

I. Mjere ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (sektorske sankcije)
Unutar postojećeg sankcijskog okvira s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, koji je uspostavljen 2014., uvedene su dodatne mjere ograničavanja u raznim sektorima, kako slijedi:
-uvode se dodatna ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom te pružanja povezanih usluga, kao i ograničenja izvoza određene robe i tehnologije koja bi mogla pridonijeti tehnološkom napretku ruskog sektora obrane i sigurnosti 
te unapređivanju ruskih industrijskih kapaciteta (drvo i proizvodi od drveta, proizvodi od cementa, mineralna gnojiva, kavijar, pneumatske gume, staklo i stakleni proizvodi

- zabranjuje se izravni ili neizravni uvoz proizvoda od željeza i čelika podrijetlom iz Rusije ili izvezenih iz Rusije, navedenih u Prilogu XVII.  Uredbe Vijeća (EU) 2022/428 od 15. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 87 I/13, 15.3.2022.) –  dalje: Uredbe 2022/428  u Uniju.

Zabranjuju se izravna ili neizravna kupnja, uvoz ili prijenos u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, kako su navedeni u Prilogu XXII Uredbe Vijeća (EU) 2022/576. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 111/1, 08.04.2022.), ako su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.

- zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz luksuzne robe navedene u Prilogu XVIII. Uredbe 2022/428 bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.
Predviđena su ograničena izuzeća za legitimne i unaprijed sklopljene ugovore.

-energetski sektor: uvode se i zabrane usmjerene na nova ulaganja u ruski energetski sektor te sveobuhvatno izvozno ograničenje za opremu, tehnologiju i usluge za energetsku industriju u Rusiji, uz iznimku nuklearne industrije. Pri tome, „energetski sektor” znači sektor koji obuhvaća sljedeće djelatnosti: istraživanje, proizvodnja, distribucija unutar Rusije ili rudarenje sirove nafte, prirodnog plina ili krutih fosilnih goriva, rafiniranje goriva, ukapljivanje prirodnog plina ili uplinjavanje; proizvodnja ili distribucija u Rusiji proizvoda od krutih fosilnih goriva, naftnih derivata ili plina; ili izgradnja objekata ili ugradnja opreme ili pružanje usluga, opreme ili tehnologije za djelatnosti povezane s proizvodnjom energije ili proizvodnjom električne energije.  Iznimka od primjene zabrane su civilne djelatnosti povezane s nuklearnom energijom. Navedene zabrane se ne primjenjuju na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe ili tehnologije ni na pružanje tehničke ili financijske pomoći koji su potrebni za prijevoz fosilnih goriva, posebice nafte i prirodnog plina, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju.

-prometni sektor: zabranjuje se izvoz robe i tehnologije pogodne za upotrebu u zrakoplovstvu i svemirskoj industriji te izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije za pomorsku plovidbu iz priloga XVI Uredbe 2022/394 bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, za uporabu u Rusiji ili za ugradnju na plovilo pod ruskom zastavom. Također se zabranjuje pružanje usluga osiguranja, reosiguranja te održavanja i popravka u vezi s tom robom i tehnologijom.

Svim cestovnim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Rusiji zabranjuje se cestovni prijevoz robe na području Unije, među ostalim i u provozu.
Zabranjuje se pružati pristup, nakon 16. travnja 2022., lukama na području Unije svakom plovilu registriranom pod zastavom Rusije.
Svim zrakoplovima kojima upravljaju ruski zračni prijevoznici, uključujući marketinške prijevoznike u okviru dogovorâ o letovima pod skupnom oznakom ili u okviru dogovorâ o zakupu određenog broja sjedala, ili svim zrakoplovima registriranima u Rusiji, ili svim zrakoplovima koji nisu registrirani u Rusiji, a koji su u vlasništvu ili zakupu ili pod drugim nadzorom bilo koje ruske fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, zabranjuje se slijetanje na područje Unije, uzlijetanje s njega ili njegovo prelijetanje.

-financijski sektor: dodatno se proširuju postojeća financijska ograničenja, osobito ograničenja pristupa tržištima kapitala za određene ruske subjekte. Zabranjuje se i uvrštavanje dionica ruskih subjekata u državnom vlasništvu na mjestima trgovanja u EU i pružanje s time povezanih usluga. Osim toga, uvode se nove mjere kojima se znatno ograničava priljev financijskih sredstava iz Rusije u EU jer se zabranjuje primanje depozita od ruskih državljana ili rezidenata iznad određenih vrijednosti (100 000 eura), vođenje računa ruskih klijenata u središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u EU te prodaja vrijednosnih papira denominiranih u eurima klijentima iz Rusije. Navedeno vrijedi i za kriptoimovinu.

Također, zabranjuje se prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u eurima ili bilo kojoj službenoj valuti država članica EU-a, u Rusiju, bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi, subjektu ili tijelu za upotrebu u Bjelorusiji ili Rusiji. Uz iznimku koja postoji za potrebe diplomatskih i konzularnih misija te dnevnih potreba fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili Bjelorusiju i članova njihove najuže obitelji koja putuju s njima. Zabranjuju se i transakcije povezane s upravljanjem pričuvom i imovinom Središnje banke Rusije, uključujući transakcije s bilo kojom pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji djeluju u ime Središnje banke Rusije ili prema njezinim uputama, kao što je ruski državni investicijski fond (Russian National Wealth Fund). Nadalje, zabranjeno je izravno ili neizravno sudjelovanje u bilo kojoj transakciji s: pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom u Rusiji, koji su pod javnom kontrolom ili u kojima država ima više od 50 % vlasništva ili u kojima Rusija, njezina vlada ili središnja banka imaju pravo sudjelovati u dobiti ili s kojima Rusija, njezina vlada ili središnja banka imaju druge značajne gospodarske odnose. Isto se odnosi i na sudjelovanje u transakciji s pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom izvan Unije, u čijim vlasničkim pravima subjekti iz Prilogu XIX. imaju, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela. Zabrana se odnosi i na njihove zastupnike.

Pravni akti kojima su mjere propisane su:
a. Odluka Vijeća 2022/327 od 25. veljače 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 48, 25.2.2022.)

b. Uredba Vijeća 2022/328 od 25. veljače 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 49, 25.2.2022.)

c. Uredba Vijeća 2022/345 od 1. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 63/1, 2.3.2022.)

d. Uredba Vijeća (EU) 2022/394 od 9. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 81/1, 9.3.2022.)

e. Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/395 od 9. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 81/8, 9.3.2022.)

f. Uredba Vijeća (EU) 2022/428 od 15. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 87 I/13, 15.3.2022.)

g. Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/430 od 15. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 87 I/56, 15.3.2022.)

h. Uredba Vijeća (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

i. Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/578 od 8. travnja 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukraji

Ove Odluke i Uredbe stupile su na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i obvezujuće su u svim zemljama članicama.

Za detaljnije informacije o navedenim ograničenjima upućuje se konzultirati navedene pravne akte.  Za provedbu Uredbe (EU) 833/2014 te izdavanje dozvola za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije koja podliježe mjerama ograničenja, nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
 
II. Restriktivne mjere prema oblastima Donjeck i Lugansk u pogledu uvoza i izvoza  
Dana 23. veljače 2022. objavljena je UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/263 od 23. veljače 2022. godine o restriktivnim mjerama prema ukrajinskim oblastima Donjeck i Lugansk (SL L 42I, od 23.2. 2022.)  (Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2022/263 od 23. veljače 2022. o mjerama ograničavanja kao odgovora na priznavanje područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade i na naredbu ruskim oružanim snagama da stupe na ta područja ( SL L 42 I, 23.2.2022. ))  kojom se:

I. Zabranjuje uvoz u EU robe podrijetlom iz ukrajinskih oblasti Donjeck i Lugansk koja nisu pod kontrolom vlade.
Zabrane uvoza ne primjenjuju se na:
(a) izvršenje do 24. svibnja 2022. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 23. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji žele izvršiti ugovor najmanje 10 radnih dana unaprijed obavijestili nadležno tijelo države članice u kojoj imaju poslovni nastan o aktivnosti ili transakciji;
(b) robu podrijetlom s određenih područja koja je stavljena na raspolaganje ukrajinskim vlastima radi provjere, za koju je provjereno ispunjavanje uvjeta na temelju kojih se stječe pravo na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.
 
II. Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije navedene u Prilogu II. Uredbe Vijeća (EU) 2022/263. Sukladno članku 4. navedena zabrana odnosi se na sve fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela na određenim područjima ili za uporabu na određenim područjima.
Zabranama iz točke II. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 24. kolovoza 2022. obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 23. veljače 2022. ili iz pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.
 
Za detaljnije informacije o navedenim restrikcijama i robi koja podliježe mjerama zabrane upućuje se konzultirati Uredbu, odnosno Prilog II. iste.
 
Uredba je stupila na snagu 24. veljače 2022. godine i obvezujuća je u svim zemljama članicama.

Također, u odnosu na uvoz robe iz navedenih ukrajinskih regija, EK je dala važne obavijesti, koje su dostupne na poveznicama:
 
– SL C 093I od 29.2.2022. - Europska komisija: Obavijest uvoznicima – Uvoz u Uniju robe podrijetlom iz područja ukrajinskih regija Donjeck i Lugansk koja nisu pod kontrolom vlade– ova obavijest daje uvoznicima uputu za postupanje kod utvrđivanja  podrijetla za  robu iz određenih tarifnih brojeva prilikom podnošenja deklaracija.
– SL C 087I od 23.2.2022. - Europska komisija: Obavijest uvoznicima – Uvoz proizvoda u Uniju na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine iz područja Donječke i Luganske oblasti u Ukrajini koja nisu pod državnom kontrolom

Podijeli
li
0