Javni poziv Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine

1.  PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA
 
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) za Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti.
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i HAMAG-BICRO-a (www.minpo.hr, www.hamagbicro.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine(sukladno točki 8. ovog Javnog poziva).
 
2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA
Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro gospodarskih subjekta i poticanje njihovog rasta kroz ciljanu potporu razvojnim ulaganjima.
 
Ciljevi ovog Javnog poziva su:

 • Povećanje učinkovitosti poslovanja mikro gospodarskih subjekata
 • Jačanje tehnološke baze mikro gospodarskih subjekata
 • Poboljšanje pružanja usluga kroz modernizaciju poslovnog procesa
 • Poticanje razvoja mikro gospodarskih subjekta i njihov rast u male gospodarske subjekte
 • Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima
 • Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

 
3. IZNOS SREDSTAVA
Davatelj potpore je HAMAG-BICRO.
U proračunu HAMAG-BICRO-a na proračunskoj aktivnosti A563119 planirano je ukupno 5.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.
 
4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN
Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.[1]
 
 
UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijavu mogu podnijeti:
Mikro poduzetnici:

 • čiji su ukupni prihvatljivi troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine (za obveznike poreza na dobit dugotrajna imovina evidentirana u GFI-u za 2014. godinu, a kod obveznika poreza na dohodak u popisu dugotrajne imovine za 2014. godinu), osim za poduzetnike početnike[2]
 • koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za područja:
 • E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), Odjeljak 36-39
 • Skupina 45.2 (Održavanje i popravak motornih vozila)
 • Područje I (Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane), osim Skupine 56.3 (Djelatnosti pripreme i usluživanja pića) iz Odjeljka 56
 • J (Informacije i komunikacije)
 • N (Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti)
 • P (Obrazovanje)
 • Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi)
 • S (Ostale uslužne djelatnosti)

NAPOMENA: Projektni prijedlog mora se odnositi na jednu od prihvatljivih djelatnosti.

 • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • koji su pozitivno poslovali u 2014. godini, odnosno koji sukladno zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku[3] (za obveznike poreza na dobit dokazuje se GFI-em za 2014. godinu, a za obveznike poreza na dohodak preslikom Prijave poreza na dohodak za 2014. godinu), osim poduzetnika početnika
 • koji zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog[4] u prethodnoj poslovnoj godini osim subjekata osnovanih u 2014. i 2015. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • koji su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore[5])
 • koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • čiji povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • čiji partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • nad čijim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

Detaljnije informacije o uvjetima javnog natječaja za Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti pronađite na poveznici u nastavku

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4118#Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Podijeli
li
0