Obaveza navođenja Obvezujućih tarifnih informacija u deklaracijama

Obaveza navođenja Obvezujućih tarifnih informacija u deklaracijama
Carina

Obvezujuće tarifne informacije odluke su koje izdaju carinska tijela i koje su obvezujuće za carinska tijela svih država članica EU i za korisnika odluke.

Propisi kojima je regulirano izdavanje Obvezujuće tarifne informacije (u daljnjem tekstu: OTI) kao i obveze su:

- Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. listopada 2013., u daljnjem tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 22.-37.),

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343/1, 29. prosinca 2015. - u daljnjem tekstu: DUCZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 19. do 22.),

- Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlementa i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343/558 29. prosinca 2015. - u daljnjem tekstu: PUCZU), i sve njene izmjene i dopune (čl. 16. do 23.),

- Zakon o provedbi zakonodavstva Europske unije (NN BR. 40/16),

- Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije (NN br. 65/19).

Sukladno članku 33. stavak 2. CZU, odluke o OTI-ju obvezujuće su samo u odnosu na razvrstavanje u Carinsku tarifu:

a) za carinska tijela u odnosu na korisnika odluke, samo u odnosu na robu za koju su obavljene carinske formalnosti, nakon dana od kojeg takva odluka proizvodi učinke.

b) za korisnika odluke u odnosu na carinska tijela, od dana na koji on primi ili se smatra da je primio obavijest o odluci.

Vodeći računa da je člankom 20. PUCZU propisana obaveza navođenja referentnog broja odluke o OTI-ju carinske deklaracije, u slučaju carinskih formalnosti s robom koja je obuhvaćena odlukom o OTI-ju, CURH je izvršila naknadnu provjeru određenog broja carinskih deklaracija kako bi provjerila poštivanje te obveze.

Pri tome je utvrđeno da obveznici koji kao korisnici posjeduju OTI u znatnom broju slučajeva ne navode referentni broj odluke o OTI-ju u polju 44/2 deklaracije.

Podijeli
li
0