Obavijest uvoznicima ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja

Europska komisija potvrdila  je u sustavu TRACES Granične kontrolne postaje (GKP), kontrolne točke (KT) i  mjesta puštanja u slobodan promet (MPSP) ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja.

Odredbama Uredbe (EU) 2018/848 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1646656529844&from=EN) propisan je uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja. U skladu s tim odredbama odgovarajuće se primjenjuju odredbe Uredbe (EU) 2017/625 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. ožujka 2017. (dalje: - Uredba o službenim kontrolama) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0625-20220128) u smislu da se kontrole ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u uvozu, (u skladu s odredbama čl. 47. st. 1. Uredbe o službenim kontrolama), obavljaju na graničnim kontrolnim postajama (GKP). Navedeno se odnosi na robe koje podliježu Zajedničkom zdravstvenom ulaznom dokumentu (ZZUD- CHEDD).
 
Odredbe čl. 3.  DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2021/2305 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o slučajevima u kojima i uvjetima pod kojima se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i o mjestu na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda te o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R2305) propisuju ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja koji su izuzeti iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama (iznimni slučajevi kada robe podliježu ZZUD-CHEDD dokumentu, a provjere identiteta i fizičke provjere mogu se za iste obaviti na kontrolnim točkama).
 
U skladu s navedenim, carinska tijela obavljaju (kako propisuje Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“ broj 52/2021)), kontrole dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda  ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja ovisno o naprijed navedenim odredbama (robe podliježu podnošenju ZZUD-CHEDD dokumentu) na graničnim kontrolnim postajama ili kontrolnim točkama.
 
Službene kontrole ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja,  pri uvozu, koji su izuzeti od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama sukladno članku 48. (h)  Uredbe o službenim kontrolama, mogu se obavljati i na mjestima puštanja u slobodni promet (npr. robe tipa šećera, ukiseljeni proizvodi, biljni prerađeni proizvodi i sl.).

Dakle, na registriranim mjestima puštanja u slobodan promet u sustavu TRACES moguće su aktivnosti verifikacije ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja za robe koje ne podliježu ZZUD-CHEDD dokumentu pod uvjetom da se tu roba i u carinskom smislu pušta u slobodan promet.
 
Dužnost je kontrolnog tijela ili uvoznika iz treće zemlje da ispravno bira u polju 10 Potvrde o inspekciji graničnu kontrolnu postaju (GKP) ili mjesto puštanja u slobodan promet (MPSP) ovisno o tome podliježe li roba ZZUD-CHEDD dokumentu ili ne.
 
Popis graničnih kontrolnih postaja (GKP), kontrolnih točki (GT) i mjesta puštanja u slobodni promet (MPSP) s organizacijskim šiframa istih, za potrebe polja 10. Potvrde o inspekciji,  nalaze se u priloženom dokumentu pod nazivom „Prikaz naziva mjesta uvoznih kontrola ekoloških proizvoda u  TRACES sustavu“.  Isti sadrži podatke  o TRACES kodovima i robama u dijelu službenih kontrola u ne ekološkom dijelu (veterinarska, fitosanitarna ili sanitarna inspekcija),  a za koje su carinska tijela nadležna u dijelu ekoloških provjera.
 
Carinska tijela dopustit će carinski postupak puštanja robe u slobodni promet tek ako je Potvrda o inspekciji za uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda u prijelaznom razdoblju potvrđena, ovisno o slučaju, u poljima 23, 25 i 30 u TRACES sustavu.  Isto vrijedi i za slučajeve kada se roba na graničnoj kontrolnoj postaji  (GKP) stavlja u provozni postupak, a roba je podlijegala ZZUD -CHEED dokumentu.
 
Izvor: www.carina.gov.hr

Podijeli
li
0