Povlačenje Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva Europske unije - Sporazum o trgovini i suradnji

Povlačenje  Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva Europske unije - Sporazum o trgovini i suradnji
BREXIT

Kratak sažetak najvažnijih informacija prezentiranih od strane Carinske  uprave RH:

Nakon isteka prijelaznog razdoblja, s datumom 31.12.2020., Ujedinjeno Kraljevstvo se povuklo iz članstva Europske unije sukladno  Sporazumu o povlačenju .

Temeljem navedenog  na Ujedinjeno Kraljevstvo ( u daljnjem tekstu UK )  više se ne primjenjuju pravila Europske unije u području carinskog zakonodavstva ( carinskog nadzora i carinskih postupaka ), uz iznimku postupanja na području Sjeverne Irske.

UK se sukladno navedenom tretira kao „treća zemlja“  uz izuzetak u postupanju s robom koja  je u kretanju nedugo prije ili nedugo poslije prijelaznog razdobla uz uvjet da zaineresirane osobe dokažu da je kretanje započelo prije isteka prijelaznog razdoblja i završilo nakon njega i da roba ima status robe EU (dokaz: carinske provozne deklaracije, transportni dokumenti itd..).

Nadalje, na UK se prestaju primjenjivati povlašteni trgovinski aranžmani koje EU primjenjuje na treće zemlje, uključujući i Britanski prekooceanski teritorij.

U slučaju vraćene robe koja je privremeno izvezena iz UK prije isteka prijelaznog razdoblja i ponovo se uvozi u EU nakon isteka prelaznog razdoblja ista će biti potpuno oslobođena od plaćanja carine, kao i vraćena roba Unije uz dokaz da je roba dovezena u UK prije prijelaznog razdoblja sve uz uvjet da je roba u istom stanju u kojem je bila izvezena.

Potrebno je obratiti pozornost na slijedeće:

-EORI brojevi izdani u UK nisu više važeći na teritoriju EU i  obrnuto;

-Odobrenja koja su izdala carinska tijela UK više nisu važeća kao i odobrenja koja su izdala carinska tijela EU, te će se ista izmijeniti po službenoj dužnosti u pogledu područja primjene koji se odnose na UK;

-Sukladno odredbama Sporazuma carinska tijela mogu prihvaćati već izdane garancije ili potvrde o osiguranju carinskog duga do 31.12.2021., ali do nakon navedenog datuma poslovni subjekti su dužni dostaviti novu obavezu jamca;

-Za potrebe provoznog postupka  i dalje je moguće uporaba karneta TIR i ATA budući da je UK ugovorna stranka navedenih Konvencija ;

-Za robu koja se iznosi iz carinskog područja EU u UK potrebno je podnijeti izvoznu carinsku deklarciju i  deklaraciju prije otpreme ;

-U pogledu kretanja robe između EU i UK iz područja sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša  carinske vlasti provjeravati će da li roba podliježe propisanim praviima;

-Nadalje sve izdane dozvole za robu koja podliježe zabranama ili ograničenjima više nisu važeće na teritoriju EU ili UK.

Irska / Sjeverna Irska :

Sva izdana odobrenja kojima se dodjeljuje status ovlaštenog gospodarskog subjekta i druga odobrenja za carinska pojednostavljenja tvrtkama iz SJ Irske važeća su i dalje na carinskom području EU.

Temeljem Sporazuma o trgovini i suradnji koji je postignut 24. prosinca 2020 sva roba koja se uvozi iz EU u UK i iz UK u EU podlježe plaćanju carinskih davanja, uz izuzetak robe s podrijetlom koja ispunjava uvjete propisane u Poglavlju 2 Sporazuma.

Informacije o carinskim davanjima pri uvozu u UK iz EU   nalaze se na linku :

https://www.gov.uk/trade-tariff

Informacije o carinskim davanjima pri uvozu u  EU iz UK nalaze se na linku :

https://taric.carina.hr/index.do

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/content

Uvjeti temeljem kojih roba može steći povlašteno (preferencijalno podrijetlo) na koje se primjenjuje snižena stopa carine 0% ili snižena stopa carine  za robu  definirani su za robu koja je :

-cjelovito dobivena na teritoriju EU ili UK  ili

-proizvodi proizvedeni na teritoriju EU ili UK isključivo od materijala s podrijetlom iz navedenih strana ili

-proizvodi proizvedeni u na teritoriju EU ili UK koji uključuju materijale  bez podrijetla uz uvjet da su zadovoljeni uvjeti propisani pravilima iz „ Liste  prerade ili obrade“  a u odnosu na tar. broj carinske tarife (HS ) proizvoda koji se izvozi ili

-temeljem kumulacije.

Od posebnog interesa gospodarstvenika može biti korištenje sustava kumulacije podrijetla tj. sustava bilateralne kumulacije (korištenje materijala s podrijetlom iz druge ugovorne strane kao materijala vlastitog podrijetla) ili korištenje sustava pune kumulacije tj. zbrajanje proizvodnih radnji među ugovornim  stranama temeljem izjave dobavljača na propisanom obrascu .

Posebno se ističe da je sustav kumulacije moguće koristiti isključivo samo materijalima podrijetlom iz EU i  materijalima podrijetlom iz UK.

Više informacija kumulaciji (općenito ) na linku :

https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with.non.eu-countries

Odredbe Protokola o podrijetlu koje pojednostavljuju stjecanje povlaštenog podrijetla odnose se na  mogućnost primjene „tolerancije“ tj. izuzetaka za  korištenje materijala bez podrijetla a  mimo uvjeta propisanih „Listom prerade ili obrade“ i to primjenom:

- težinske tolerancije : za robu iz Poglavlja 2 i 4 HS-a (osim ribljih proizvoda iz Poglavlja 16 HS-a) do 15% težine materijala bez podrijetla,

-vrijednosne tolerancije ( osim za proizvode iz poglavlja 50-63 HS-a ) tj. korištenje materijala bez podrijetla do 10%  cijene finalnog proizvoda utvrđene  na paritetu ex works,

-za tekstilne proizvode primjenjiva je mogućnost tolerancije u skladu s odredbama Napomena 7-8 iz Priloga ORG -1,

-primjena sustava računovodstvenog razdvajanja podrazumijeva korištenje zamijenjivih  proizvoda bez podrijetla iz određenih tar. brojeva HS-a uz prethodno odobrenje carinskih organa

Odredbe koje se odnose na  određena ograničenja

- obaveza direktnog prijevoza  pošiljaka sa podrijetlom između ugovorenih strana uz mogućnost dijeljenja pošiljaka pod carinskim nadzorom na teritoriju treće zemlje  („ne promjena- non alteration“)

Ostale odredbe Protokola

-odredbe „drawback“ koje se odnose na tretman materijala bez podrijetla korištenih u sustavu unutarnje proizvodnje na koje ne treba platiti carinska davanja

-odredbe koje se odnose se na tretiranje tj. definiciju kvalifikacijske jedinice, na materijale za pakiranje i kontejnere na pribor, zamjenske dijelove i alate, na definiciju i tretman setova i definiciju neutralnih elemenata.

Dokazivanje povlaštenog podrijetla proizvoda s podrijetlom na temelju zahtjeva izvoznika u trenutku izvoza ili naknadno moguće je :

-temeljem  propisane jezične inačice  „tvrdnje o podrijetlu“ zajednu ili višestruke pošiljke   na računu ili komercijalnoj ispravi upisivanjem REX broja u tekst izjave

Pojašnjenje na linku : https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-i-podrijetlo/podrijetlo-robe/smjernice-i-drugi-dokumenti-komisije-4064/ceta-vodic/5348

Važno je napomenuti i Popis roba navedenih u Prilogu ORIG -2 koje mogu ostvariti povlašteni tretman uz sniženu stopu carine  u okviru dogovorenih kvota i na Popis roba iz Priloga ORIG-2B za električne baterije i električna vozila.

Prilozi 22-15i 22-16 Provedbene Uredbe:  tekst izjave dobavljača

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02015R2447-20200101

HRVATSKI IZVOZNICI

Podijeli
li
0